Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Chris Turley

Ar hyn o bryd mae Chris yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a TGCh Dros Dro yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae wedi gweithio ym maes cyllid yn y GIG yng Nghymru ers bron i 30 mlynedd, gan gynnal ystod o rolau uwch gan gynnwys Cyfarwyddwr Cyllid dros dro ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2012. Mae Chris wedi arwain ar nifer o brosiectau cenedlaethol ar gyfer y GIG yng Nghymru, gan gynnwys bod yr arweinydd ar gyfer ailwampio radical o'r modd y cafodd sefydliadau eu hariannu yn dilyn ad-drefnu cyrff y GIG yng Nghymru, a chreu'r 7 Bwrdd Iechyd presennol, yn 2009. Mae Chris yn arbennig o frwd dros ddatblygu staff cyllid a sicrhau bod staff cyllid yn bartneriaid busnes gwirioneddol, deall y busnes a sicrhau bod rheolwyr anariannol yn gwella sgiliau ym mhob agwedd ar gyllid a llywodraethu.

Cyn ymuno â WAST, roedd Chris ar secondiad fel Pennaeth Cyllid Cydweithfa Iechyd GIG Cymru, gan ymgymryd â rôl arweiniol allweddol wrth reoli'r agweddau ariannol a datblygu achosion busnes ar ad-drefnu gwasanaethau a datblygiadau gwasanaeth ar draws GIG Cymru.

Ym mis Hydref 2015, penodwyd Chris yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a dechreuodd ar ei rôl dros dro ar 1 Chwefror 2018.
 
Os hoffech gysylltu â Chris Turley yna ffoniwch: 01633 626182.