Welsh Ambulance Services NHS Trust

Hafan

Cyn deialu 999 am ambiwlans, gofynnwn ichi gofio:

  • Os na fyddwch yn teimlo’n dda ac yn ansicr beth i’w wneud, ffoniwch wasanaeth Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 a siarad gyda chynghorydd nyrsio am gyngor a gwybodaeth, sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.
  • Os byddwch yn fyddar neu’n drwm eich clyw, ffoniwch rif ffôn destun Galw Iechyd Cymru ar 0845 606 46 47.
  • Os bydd gennych argyfwng meddygol fel bod yn anymwybodol, anhawster anadlu, amheuaeth o drawiad ar y galon, colli gwaed yn ddifrifol, anaf difrifol neu losgiadau difrifol ffoniwch 999.
  • Gall anfon ambiwlans i alwad nad yw’n argyfwng ohirio’r ymateb i glaf sy’n ddifrifol wael neu wedi’i anafu’n ddifrifol.
  • Nid yw cleifion â mân salwch neu anaf sy’n cyrraedd yr ysbyty mewn ambiwlans yn derbyn triniaeth gyflymach

Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru am 10:00 a.m. ar 18 Medi, 2014 yn Neuadd Sant Pedr, Caerfyrddin SA31 1PG. Gellir cael fersiwn talfyredig o gyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn electronig ar wefan yr Ymddiriedolaeth a bydd copïau o’r Adroddiad Blynyddol hefyd ar gael ar y wefan o 11 Medi. Bydd copïau caled o’r adroddiad ynghyd â’r agenda ar gyfer y cyfarfod ar gael ar ofyn cyn y cyfarfod drwy gysylltu â Caroline Jones neu glicio yma.

Bydd Cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, sydd hefyd yn agored i’r cyhoedd, yn dilyn y Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol am 11.00am. Bydd papurau cynorthwyol cyfarfod rheolaidd y bwrdd hefyd ar gael drwy wefan yr neu drwy ghysylltu â Caroline Jones. Os ydych yn bwriadu do di unrhyw un o’r cyfarfodydd hyn, byddwch cystal â rhoi gwybod i ni o flaen llaw er mwyn i ni allu sicrhau bod digon o seddi ar gael. Mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu aelodau’r cyhoedd a rhoddir ystyriaeth lwyr i gydraddoldeb ac amrywiant. Os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig, yna cysylltwch â ni o leiaf pum niwrnod gwaith ymlaen llaw os gwelwch yn dda fel y gallwn ateb eich anghenion. Bydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg ar gael. Ceir manylion pellach, gan gynnwys cyfarwyddiadau i’r lleoliad, gan Caroline Jones ar 01745 532970.

 

Cliciwch ar y cyswllt hwn ar gyfer yr Adroddiad Blynyddol 2013/14


 

Pynciau Poeth

Cydsyniad i driniaeth

Pynciau Poeth

Meddwl eich bod chi

Pynciau Poeth

Gofal piau hi y gaeaf hwn

Pynciau Poeth

Angen gwirfoddolwyr!

Pynciau Poeth

Adroddiad Blynyddol 2010/11