Cysylltwch gyda'r ddesg newyddion

Mae ein Tîm Cyfathrebu prysur yn ymdrin â miloedd o ymholiadau gan y wasg a’r cyfryngau gan y wasg leol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddarparu gwybodaeth reolaidd, ffeithiol, gonest ac agored am Wasanaeth Ambiwlans Cymru, yn ogystal â hyrwyddo cyflawniadau ein staff.    

 

Oriau swyddfa’r wasg yw 8.30am-4.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os oes gennych chi ymholiadau’r wasg yn ystod yr oriau hyn, anfonwch e-bost i  WAS.Communications@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01745 532511.

Rydym ni’n medru eich cynorthwyo chi gyda

 • Manylion cryno am ddigwyddiadau mewn mannau cyhoeddus – bydd arnom ni angen dyddiad, amser a lleoliad y digwyddiad er mwyn medru darparu unrhyw wybodaeth 
 • Datganiad neu geisiadau am gyfweliad
 • Ceisiadau ffilmio  
 • Cwestiynau cyffredinol am Wasanaeth Ambiwlans Cymru 

Gwybodaeth na fedrwn ni ei darparu  

 • Manylion am ddigwyddiadau mewn cyfeiriadau preifat
 • Gwybodaeth am gleifion sy’n cael ei ystyried yn wybodaeth sensitif neu gyfrinachol
 • Cadarnhad marwolaeth
 • Gwiriadau cyflwr cleifion nad ydynt dan ein gofal ni mwyach
 • Gellir rhoi manylion cyfyngedig yn unig os yw’r digwyddiad yn ymwneud â throsedd neu ddarpar drosedd
 • Ceisiadau rhyddid gwybodaeth – cyfeiriwch y rhain yn uniongyrchol at  FOI.amb@wales.nhs.uk os gwelwch yn dda

Y tu allan i oriau arferol

Yn achos ymholiadau’r wasg brys gyda’r nos, ar y penwythnos neu Ŵyl y Banc na fedrant aros tan y diwrnod gwaith nesaf, caiff newyddiadurwyr ffonio’n ystafell reoli a gofyn am siarad gyda’r Rheolwr Rheoli ar Ddyletswydd.

Mae rhifau ffôn y tair ystafell reoli ranbarthol wediu cynnwys yn yr ymateb a gynhyrchir yn awtomatig a gewch wrth e-bostio WAS.Communications@wales.nhs.uk

Sylwch, os gwelwch yn dda, na fedrwn ni ddarparu gwiriadau digwyddiadau nac ateb ymholiadau nad ydynt yn rhai brys y tu allan i oriau, felly peidiwch â chysylltu gyda ni gydag ymholiadau arferol yn ystod y cyfnod hwn gan na fydd yn cael ei ateb tan y diwrnod gwaith nesaf.    

Gall y gwasanaeth y tu allan i oriau gynorthwyo gyda’r isod yn unig:

 • Digwyddiadau sylweddol neu ddigwyddiadau arwyddocaol
 • Bygythiad difrifol i iechyd y gymuned
 • Tarfu ar y gwasanaeth
 • Enghreifftiau: terfysgaeth, tywydd difrifol, digwyddiadau cemegol/niwclear, gwrthdrawiadau traffig ffordd ar raddfa fawr sy’n cynnwys nifer fawr o gerbydau a phobl wedi’u hanafu

 

Os na fedr y Rheolwr Rheoli ar Ddyletswydd ymdrin â’ch ymholiad chi, bydd yn trosglwyddo eich manylion chi i aelod o’r Tîm Cyfathrebu ar alwad, a fydd yn cysylltu gyda chi. 

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n darparu manylion cyswllt, yn cynnwys enw, sefydliad cyfryngau ac unrhyw derfyn amser sy’n gysylltiedig â’ch ymholiad chi, os gwelwch yn dda.