Gwybodaeth

Dros y ddau ddegawd diwethaf, rydym wedi esblygu i fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf clinigol yn y byd, gan ganolbwyntio ar ddarparu gofal a gwasanaeth o ansawdd uchel i'n holl gleifion.

Rydym ar flaen y gad o ran arloesi mewn gofal clinigol heb ei gynllunio. Rydym yn darparu cyngor, cefnogaeth a chyfeirio at y gwasanaethau cywir i filoedd o gleifion y flwyddyn trwy ein gwasanaethau “clywed a thrin”. Mae hyn yn cynnwys a'r gwasanaeth 111 a'n Desg Glinigol. Rydym yn mynd â channoedd o filoedd o gleifion i le gofal, neu gartref, bob blwyddyn trwy ein Gwasanaeth Cludiant Cleifion Argyfwng (NEPTS).

Mae ein staff trin galwadau a chanolfannau cyswllt clinigol yn delio â mwy na hanner miliwn o alwadau bob blwyddyn, 24/7 a 365 diwrnod y flwyddyn. Ac rydym ar y rheng flaen o ran darparu gwasanaethau, gan sicrhau bod cleifion yn cael y cyngor a'r cymorth cywir.

Rydym yn gwasanaethu tair miliwn o bobl yng Nghymru, ac yn darparu gwasanaethau ledled y wlad - mae hon yn ardal o tua 8,000 milltir sgwâr, wedi'i lledaenu ar draws tirwedd drefol, arfordirol a gwledig amrywiol a heriol.


Wedi'i wasgaru dros ardal o 20,640 cilomedr ac yn gwasanaethu poblogaeth o tua 3 miliwn, mae ein hardal amrywiol yn cwmpasu encilfeydd gwledig tawel, trefi glan môr prysur a bwrdeistrefi trefol mawr.
Ond mae ein gwasanaethau amrywiol a modern wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer anghenion amgylcheddol a meddygol gwahanol pob cymuned, o feiciau i geir ymateb cyflym, ambiwlansys rheng flaen a nyrsys yn ein canolfannau cyswllt.
Rydym yn mynychu dros 250,000 o alwadau brys y flwyddyn, dros 50,000 o alwadau brys ac yn cludo dros 1.3 miliwn o gleifion nad ydynt yn achosion brys i dros 200 o ganolfannau triniaeth ledled Cymru a Lloegr.


Ein staff ymroddedig yw ein hased mwyaf, ac rydym yn cyflogi oddeutu i 3,500 o bobl.. Mae tua 70% o'n gweithlu o fewn ein gwasanaethau meddygol brys sy'n cynnwys ein Canolfannau Cyswllt Clinigol, ac mae tua 640 o staff yn gweithio yn ein Gwasanaeth Cludiant Cleifion mewn Argyfwng (NEPTS). Mae ein gwasanaethau sy'n wynebu cleifion hefyd yn cael eu cefnogi gan gydweithwyr sy'n gweithio o fewn ein swyddogaethau corfforaethol a chefnogol (tua 500 o staff) a'n gweithlu gwirfoddol estynedig gwerthfawr, gan gynnwys dros 1,000 o Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol (CFRs) a thua 300 o Yrwyr Ceir Gwirfoddol. Rydym yn gweithredu o 90 gorsaf ambiwlans, tair canolfan gyswllt, tair swyddfa ranbarthol a phum gweithdy cerbyd.

Mae gennym hefyd ein Coleg Hyfforddi Cenedlaethol ein hunain i sicrhau bod ein staff yn aros ar frig eu gêm ac yn derbyn datblygiad proffesiynol rheolaidd. Rydym yn darparu mynediad i hyfforddiant parhaus o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd ac adolygiadau datblygu blynyddol personol.

Ni hefyd yw'r lletywr ar gyfer y gwasanaeth 111, gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd 24 awr i'r cyhoedd ac elfennau trin galwadau pen blaen a brysbennu clinigol y gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau arferol.


Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn dweud popeth wrthych chi am y gwasanaeth ambiwlans, p'un a ydych am weithio gyda ni, ymuno â thîm Ymatebwyr Cyntaf neu eistedd ar banel y claf.