Parodrwydd am Argyfwng, Gwydnwch ac Ymateb

Mae gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru dîm cydnerthu penodedig sy'n gweithio i fodloni rhwymedigaethau deddfwriaethol yr Ymddiriedolaeth o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl (2004) a deddfwriaeth a chanllawiau cynllunio ar gyfer argyfwng eraill.

Mae yna Reolwr Cydnerthedd rhanbarthol ym mhob un o'n tri rhanbarth gweithredol i gefnogi timau rheoli lleol ar faterion cydnerthu ac i weithio fel rhan o Fforymau Cydnerthedd Lleol ar y cyd ag asiantaethau partner eraill. Mae'r Fforymau hyn yn sicrhau bod dull aml-asiantaeth o gynllunio ar gyfer a rheoli digwyddiadau sylweddol a heriol a allai effeithio ar eu hardal.

Yn ogystal â'n gwaith Parodrwydd am Argyfwng, Cydnerthedd ac Ymateb statudol mae'r tîm hefyd yn rheoli swyddogaethau arbenigol yr Ymddiriedolaeth trwy'r rheolwr ardal Tîm Ymateb Ardaloedd Peryglus sy'n gyfrifol am reoli'r tîm ymateb Gweithrediadau Arbenigol a'r Tîm Ymateb Ardaloedd Peryglus sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig a'u harfogi i ddelio â digwyddiadau sy'n ymwneud â chemegau peryglus, digwyddiadau ar raddfa fawr, llifogydd, gweithio ar uchder, arfau neu mewn mannau cyfyngedig ac mewn ardaloedd na all criwiau ambiwlans arferol eu cyrraedd.

Yn ogystal, mae'r tîm yn cynnwys swyddog parhad busnes sy'n cefnogi agenda parhad busnes yr Ymddiriedolaeth a swyddog cynllunio digwyddiadau rhanbarthol sy'n darparu mewnbwn proffesiynol gan ambiwlansys i gynllunio digwyddiadau pwysig a chwaraeon yn ne ddwyrain Cymru.

Mae'r Pennaeth Cydnerthedd yn goruchwylio ac yn rheoli gweithgareddau'r rheolwyr cydnerthedd rhanbarthol a rheolwr Tîm Ymateb Ardaloedd Peryglus ac yn darparu cynrychiolaeth lefel uchel yn GIG Cymru, Llywodraeth Cymru a fforymau cydnerthedd cenedlaethol y Deyrnas Unedig.

Rhan o'n rhwymedigaethau deddfwriaethol yw sicrhau ein bod yn cynllunio ymarferion yn rheolaidd gydag asiantaethau partner ar gyfer amrywiaeth o fathau o ddigwyddiadau er mwyn sicrhau ein bod yn parhau'n alluog ac yn adweithiol. Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno hyfforddiant gorchymyn seiliedig ar gymwyseddau ar gyfer ein haenau rheoli strategol, tactegol a gweithredol yn ogystal â darparu cyfleoedd a chyrsiau sy'n rhoi cyfle i ni wella gwybodaeth a phrofiad y rheolwyr gan gynnwys ymarferion Strategol Cymru, Tactegol Cymru, hyfforddiant JESIP ac ymarferion byw gyda chydweithwyr yn Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru i wella ein parodrwydd i ddelio â'r bygythiadau sy'n bodoli.


Cysylltiadau defnyddiol
www.gov.wales/wales-resilience-forum
www.hpa.org.uk
www.preparingforemergencies.gov.uk