Cymryd rhan

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru changed link in eng(WAST) yn gwerthfawrogi barn cleifion a’r cyhoedd a byddai’n hoffi gweld pobl yn cymryd rhan ym mhob agwedd o’r gwasanaeth. Gall hyn gynnwys gwneud penderfyniadau am eu gofal a’u triniaeth eu hunain, rhoi adborth am y gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn a hyd yn oed datblygu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Gall pobl roi ymateb ac awgrymiadau am y gwasanaeth neu hyd yn oed gyfranogi’n fwy drwy gymryd rhan mewn arolygon, adolygu taflenni drwy ein Panel Darllenwyr, mynychu digwyddiadau lleol a rhannu profiadau drwy adrodd eu stori fel claf.

Gallwch ymweld â thudalen ein Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned i ddysgu mwy am waith y tîm sy’n cynnwys gwahanol bobl a chymunedau o fewn yr Ymddiriedolaeth.

Os byddwch chi’n dymuno mynegi barn neu gynnig awgrym am un o’n gwasanaethau, gan gynnwys y gwasanaeth ambiwlans brys, gwasanaethau cludo cleifion neu Galw Iechyd Cymru, yna ‘Mynnwch ddweud eich dweud’.

Neu, llenwch ein harolwg ar-lein am eich profiad.

I weld ein haddewidion i chi, cliciwch yma.

Rydym yn cynhyrchu cylchlythyr, o'r enw Rhwydwaith Newyddion, dwywaith y flwyddyn sy'n hysbysu cydweithwyr ac aeoldau o'r cyhoedd am ein gwaith. Ymwelwch ar adran Llyfrgell  er mwyn gweld ein cylchlythyr.

Mae yna adran Anableddau Dysgu ble byddwch yn darganfod llawer o wybodaeth a gemau.

I ddysgu mwy am sut mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n addysgu ac yn hysbysu’r cyhoedd ar sut i ddefnyddio 999 a negeseuon iechyd eraill y mae’n eu cefnogi, gallwch ymweld ag ymgyrchoedd.

Bob ychydig fisoedd yr ydym yn ysgrifennu adroddiad 'amlygu' i roi gwybod i chi beth mae pobl yn ei ddweud wrthym am ein gwasanaethau.

Mae'n cynnwys adborth o arolygon, straeon y mae pobl yn rhannu gyda ni, cwynion a chanmoliaeth ac adborth gan y grwpiau gwahanol yr ydym yn siarad â.

Byddwn yn edrych ar adborth hwn i weld a oes gwersi y gallwn eu dysgu a sut y gallwn ddefnyddio'r adborth i wella ein gwasanaethau. Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad amlygu rhwng Ebrill i Mehefin 2020.

Mae GIG Cymru wedi creu taflen gwybodaeth i gleifion a'u teuluoedd ar Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd (DNACPR). I ddarganfod mwy cliciwch yma.

Infoburst - bob mis rydym yn cynhyrchu 'Infoburst' sy'n cynnwys erthyglau newyddion ar y gwasanaeth ac erthyglau eraill o ddiddordeb sy'n effeithio ar iechyd yng Nghymru. Gellir gweld Inforburst Ebrill yma. A ydych chi, rhywun rydych chi'n gofalu amdano, neu aelod o'r teulu wedi cael taith heb ei gynllunio i ysbyty yng Nghymru mewn ambiwlans yn ystod y 12 mis diwethaf? Rydym am glywed am eich profiad.