Eich cludo i ysbyty

Mynd â chi i'r ysbyty

Nid yw ein holl waith yn cynnwys goleuadau glas!

Rhan hanfodol o'r hyn rydym yn ei wneud yw cludo pobl i'w hapwyntiadau meddygol ac oddi yno mewn clinigau, ysbytai a chanolfannau dydd.  Mae'r gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys yn gwneud tua 700,000 o siwrneiau cleifion bob blwyddyn i gleifion ledled Cymru.

Mae ein criwiau sydd wedi'u hyfforddi'n dda yn defnyddio fflyd fodern o gerbydau ac yn gweithio gyda'r ysbytai i sicrhau ein bod yn eich cael i'ch apwyntiad mor gyfforddus â phosibl.

Mae'r amrywiaeth o gerbydau sydd gennym yn golygu y gallwn gyfleu amrywiaeth eang o gleifion, gan gynnwys y rhai y mae angen ymestynfeydd arnynt, cleifion sy'n defnyddio cadeiriau olwyn a chleifion sy'n brin o symudedd cerdded. Mae nifer fawr o'r siwrneiau ar gyfer cleifion sy'n gallu teithio mewn car yn cael eu gwneud gan ein tîm ymroddedig o yrwyr ceir gwirfoddol.
 

Mynediad at drafnidiaeth

Er mwyn archebu lle ar gyfer cludiant, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 0300 123 2303, dydd Llun i ddydd Gwener 0800-1800.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni am gludiant gofynnir cyfres o gwestiynau i chi a fydd yn penderfynu a ydych yn gymwys i gael cludiant. Mae cymhwysedd yn seiliedig ar y meini prawf meddygol hyn, y mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno arnynt yn genedlaethol ac os ydych yn gymwys i dderbyn cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys, bydd ein staff yn ein canolfannau cyswllt yn trefnu'r cludiant ar eich cyfer.

Os nad ydych yn gymwys i gael cludiant, byddwch yn cael cynnig rhifau cyswllt eraill ar gyfer sefydliadau a allai eich cynorthwyo.