Galwadau 999 ac Ambiwlansys

Bob blwyddyn byddwn yn derbyn mwy na 285,000 o alwadau 999 yn ein pedair canolfan reoli yng Nghymru.

Gan weithio 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, bydd ein derbynwyr galwadau'n nodi manylion eich galwad 999 ac yn anfon ymateb priodol.

Rydym yn darparu nifer o ymatebion - yr ambiwlans dau berson traddodiadol, cerbyd ymateb cyflym, cerbyd dibyniaeth fawr, ymatebwyr cyntaf gwirfoddol, hofrennydd ambiwlans awyr neu hyd yn oed barafeddyg ar feic mewn rhai o'n dinasoedd. At ei gilydd, mae gennym dros 300 o gerbydau wedi'u lleoli mewn 90 gorsaf ambiwlans ledled Cymru.

Mae ein criwiau'n bobl broffesiynol fedrus iawn sy'n gallu trin a sefydlogi cleifion cyn eu cludo i'r ysbyty mwyaf priodol pan fydd angen hynny. Mae'r ambiwlansys eu hunain y rhai mwyaf diweddar ac yn cynnwys ystod eang o gyfarpar gofal brys - ocsigen, diffibriliwr, offer blaengar achub bywyd a chyffuriau brys gan gynnwys rhai lleddfu poen.

Mae llawer o alwadau a dderbyniwn yn rhai nad ydynt yn achosion brys sy'n bygwth bywyd. Os gwelwch yn dda, pwyllwch a meddwl cyn deialu 999.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn galw 999?

Pan fyddwch yn galw 999 bydd derbynnydd ffôn yn gofyn i chi pa wasanaeth sydd ei angen arnoch. Mewn achos brys meddygol, dylech ofyn am ambiwlans a chewch eich trosglwyddo i un o'n Canolfannau Rheoli.

Bydd angen i chi ddweud wrthym beth sydd o'i le a beth sydd wedi digwydd, y cyfeiriad lle mae angen cymorth, gan gynnwys y cod post os byddwch yn ei wybod, a rhif y ffôn rydych yn ei ddefnyddio.

Pan fydd y ffeithiau hyn wedi'u casglu, fe'u cofnodir yn y system gyfrifiadurol i flaenoriaethu galwadau a dechreuir ar y gwaith o drefnu cymorth priodol. Fodd bynnag, bydd angen i'r cydlynydd meddygol brys ofyn rhai cwestiynau ychwanegol gan gynnwys:

 • oed y claf, rhyw a'i hanes meddygol
 • ydy’r claf yn anadlu, yn ymwybodol, yn gwaedu'n ddifrifol neu’n dioddef gan boenau cyson yn y frest
 • y math o anaf a sut y digwyddodd hyn

Ni fydd gofyn y cwestiynau hyn yn gohirio trefnu'r cymorth, ond mae'n galluogi'r cydlynydd meddygol brys i roi cyngor pan fydd ei angen a sicrhau ein bod yn darparu'r cymorth mwyaf priodol.

Mae amryw o bethau y gallwch eu gwneud i hwyluso'r ffordd i'r criw ambiwlans cyn iddynt gyrraedd:

 • Os byddwch yn y stryd, arhoswch gyda'r claf tan i'r criw ambiwlans gyrraedd a galw eto pan fydd ei gyflwr neu'i leoliad yn newid
 • Os byddwch yn galw o'r cartref neu'r gwaith, mynnwch fod rhywun yn agor y drysau ac yn arwyddo lle mae angen y criw ambiwlans
 • Rhowch unrhyw anifeiliaid anwes y teulu dan glo
 • Os yn bosibl, ysgrifennwch fanylion meddyg teulu'r claf a chasglu unrhyw feddyginiaethau mae'r claf yn eu cymryd
 • Cofiwch ymdawelu – yno i estyn cymorth mae'r criwiau ambiwlans ac ni fyddan nhw’n dioddef unrhyw drais yn eu herbyn

Dywedir wrthych hefyd sut i gynorthwyo'r claf tra byddwn ni ar ein ffordd.

Pan fydd cymorth yn cyrraedd, gwneir asesiad o gyflwr clinigol y claf a, hwyrach, byddan nhw’n rhoi triniaeth iddo/iddi yn y fan a'r lle pan fydd angen.

Pan fydd cyflwr y claf yn dal yn ddifrifol wedi'r driniaeth, yna eir ag ef neu hi i adran D&A yr ysbyty agosaf neu i'r ganolfan arbenigol briodol fel canolfan trawiad y galon neu uned losgiadau.

Wedi trosglwyddo'r claf, mae’n rhaid i'r criw wirio bod eu gwaith papur yn gyflawn a bod eu hoffer a'u cerbyd yn barod am yr alwad nesaf.

Mae amryw o bethau hefyd y gallech eu gwneud heddiw i helpu criwiau ambiwlans yn eich ardal:

 • Gofalwch fod rhif neu enw eich ty yn eglur ac yn weladwy o ymyl y ffordd
 • Os ydych yn byw ar ystâd, gwnewch yn siwr bod map wrth y fynedfa i helpu'r criwiau ambiwlans i gael hyd i’r ffordd; gwiriwch fod unrhyw esgynnydd yn gweithio'n iawn
 • Byddwch yn barod - darllenwch y wybodaeth eto, er mwyn i chi wybod pa opsiynau sydd ar gael i chi cyn deialu 999 a byddwch yn gwybod pa wybodaeth sydd ei hangen os byddwch angen ambiwlans ar ryw adeg