Cyfarfodydd Bwrdd a Papurau

Canllawiau i aelodau'r cyhoedd sy'n arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd a gynhelir yn gyhoeddus

Mae ein cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus yn parhau i gael eu cynnal bron yn unol â mesurau ymbellhau cymdeithasol i leihau rhyngweithio cymdeithasol a throsglwyddo'r feirws Covid-19. Caiff hyn ei adolygu'n rheolaidd gan y Bwrdd o ystyried ei ymrwymiad i gynnal ei fusnes yn agored ac yn dryloyw, a chyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny bydd yn dechrau cyfarfod eto yn bersonol. Rydym hefyd yn archwilio'r posibilrwydd o opsiwn "hybrid" a allai ganiatáu i aelodau fynychu cyfarfod Bwrdd wyneb yn wyneb bron, er bod hyn yng nghamau cynnar y datblygiad.

Ar hyn o bryd, gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn arsylwi'r Bwrdd cyhoeddus ymuno drwy ein tudalen WAST Facebook lle mae'r cyfarfodydd yn cael eu ffrydio'n fyw.  Mae'r cyfarfodydd hefyd ar gael ar ein sianel YouTube i'w gweld wedyn. Mae'r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i aelodau'r cyhoedd arsylwi ar y trafodion a thrafodaeth y Bwrdd, ond mae'n bwysig pwysleisio mai cyfarfodydd yw'r rhain sy'n digwydd yn gyhoeddus ac nad ydynt yn gyfarfodydd cyhoeddus. Mae hyn yn golygu na fydd pobl sy'n ymuno i arsylwi'r cyfarfod yn gallu cymryd rhan. Mae ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn gyfleoedd i ymgysylltu â'r cyhoedd, ac rydym yn croesawu eich barn yn y digwyddiadau hynny, sy'n cael cyhoeddusrwydd drwy ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Er mwyn rheoli cyfarfodydd yn effeithiol, ni fyddwn yn gallu gofyn cwestiynau gan y cyhoedd yn ystod y cyfarfod. Fodd bynnag, os oes gennych gwestiwn yr hoffech i'r Bwrdd ei ateb yn ei gyfarfod nesaf, anfonwch hynny at AMB_AskUs@wales.nhs.uk 48 awr cyn y cyfarfod a byddwn yn ymdrechu i'w ateb yn ystod y cyfarfod mewn slot a gadwyd yn ôl ar gyfer cwestiynau a gyflwynwyd ymlaen llaw. Mae amserlen y cyfarfod a'r agenda a phapurau i'w gweld yma Bwrdd yr Ymddiriedolaeth.

Mae'r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd eleni fel a ganlyn:-

CYNLLUN BLYNYDDOL BUSNES BWRDD YR YMDDIRIEDOLAETH – 2021/22

 

Eitemau Agored

27/5/21

10/6/21

29/7/21

30/09/21

25/11/21

27/1/22

24/3/22


Croeso, Ymddiheuriadau, Datganiadau o Fuddiant


Diweddariad y Cadeirydd

 


Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Prif Weithredwr

 


Cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

 


Stori Cleifion/Staff

 


Adroddiad Cyfrifon ac Atebolrwydd Blynyddol 2020/21

 

 

 

 

 

 

SAC – Adroddiad Archwilio Datganiadau Ariannol 2019/20

 

 

 

 

 

 


Datganiad Ansawdd Blynyddol 2020/21

 

 

 

 

 

 


Adroddiadau Perfformiad Ariannol

 


Adroddiadau Ansawdd a Pherfformiad Integredig

 


Adroddiadau Cyflawni Cynlluniau Tymor Canolig Integredig

 

 

 


Adroddiadau Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd

 

 

 


EASC, WASPT, Cofnodion Fforwm Arweinyddiaeth Gydweithredol y GIG

 


Diweddariadau a Chofnodion Pwyllgor WAST

 


Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21

 

 

 

 

 

 


Cwestiynau gan Aelodau'r cyhoedd

 


Adroddiad Blynyddol WAST 2020/21

 

 

 

 

 

 


Cynllun Tymor Canolig Integredig 2022/25 Cymeradwyaeth

 

 

 

 

 

 


Cyfrifon Cronfeydd Elusennol

 

 

 

 

 

 


Asesiad Strwythuredig ac Adroddiad Blynyddol SAC 2021