Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys 13 aelod, pob un â hawl pleidleisio

  • Cadeirydd
  • 7 Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Prif Weithredwr a 4 Cyfarwyddwr Gweithredol

Swyddogaeth y Bwrdd yw:

  • Gosod polisi a chyfeiriad strategol yr Ymddiriedolaeth;
  • Rheoli’r Risg;
  • Rheoli ei phobl a’i hadnoddau;
  • Sefydlu systemau rheolaeth i’w galluogi i fesur cynnydd a pherfformiad yn effeithiol ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni;
  • Gweithio mewn partneriaeth a gyda budd-ddeiliaid allweddol yn fewnol ac yn allanol.

Mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad yr Ymddiriedolaeth. Ynghyd â monitro strategaeth a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, maen nhw hefyd yn cysylltu’n gyffredinol gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol a staff allweddol eraill. Mae eu gwybodaeth am anghenion lleol oherwydd eu profiad, yn sicrhau cyfraniad gwerthfawr wrth ddatblygu strategaethau i gyflawni’r heriau cynyddol sy’n wynebu’r Ymddiriedolaeth.

 

Jason Killens

Prif Weithredwr
Mae Jason wedi treulio ei yrfa yn gweithio mewn Gwasanaethau Ambiwlans yn y DU ac Awstralia. Aeth ymlaen drwy'r rhengoedd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Llundain o Dechnegydd Meddygol Brys i Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau. Fe'i penodwyd yn B...

Martin Woodford

Cadeirydd
Mae Martin yn gyfrifydd cymwys a ddechreuodd ei yrfa fel cyfrifydd dan hyfforddiant gyda chyn Gyngor Sir Gwent. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn yr amgylchedd llywodraeth leol a gofal iechyd gyda'r 20 mlynedd diwethaf yn gweithredu ar lefel...

Lee Brooks

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau
Ar ôl gweithio yn Awstralia yn flaenorol fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer y Metropolitan Adelaide, ymunodd Lee â gwasanaeth ambiwlans Cymru ym mis Gorffennaf 2019 fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau. ...

Andy Haywood

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol
Penodwyd Andy Haywood yn gyfarwyddwr gwasanaethau digidol yn Janury 2020. Mae'n ymuno â ni o Ymddiriedolaeth ysbytai addysgu Leeds, lle'r oedd yn gyfarwyddwraig gysylltiol Digital. Cyn hynny, bu'n bennaeth rheoli perthynas yn y GIG digidol ac yn rheo...

Wendy Herbert

Cyfarwyddwr Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion (Dros dro)
Dechreuodd Wendy ei gyrfa nyrsio ym 1988 gan arbenigo mewn Nyrsio Brys a Thrawma ac Orthopedeg ac yn 1996 aeth ymlaen i gymhwyso fel Ymwelydd Iechyd. O 2003, roedd ganddi nifer o uwch rolau arwain clinigol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r...

Estelle Hitchon

Cyfarwyddwr Ymgysylltu ac Partneriaethau
Penodwyd Estelle Hitchon i swydd Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl bod ar secondiad gyda'r Ymddiriedolaeth ers mis Hydref 2014 gan BIP Caerdydd a'r Fro. Mae Estelle yn arbenigwr cyfathrebu ac ymgysylltu, sydd wedi ...

Dr Brendan Lloyd

Cyfarwyddwr Meddygol a Dirprwy Brif Weithredwr
Graddiodd Brendan o Gaerdydd a dechrau ei yrfa fel meddyg teulu mewn ymarfer addysgu yn Abertawe ym 1989. Yn 2003 cwblhaodd Brendan ei MSc mewn Diabetes a daliodd swydd fel Darlithydd Anrhydeddus gydag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Y...

Rachel Marsh

Cyfarwyddwr Strategaeth, Perfformiad a Cynllunio
Daeth Rachel Marsh yn Gyfarwyddwr Strategaeth, perfformiad a chynllunio ym mis Hydref 2019, ar ôl ymuno â'r Ymddiriedolaeth yn gyntaf fel Cyfarwyddwr perfformiad a chynllunio dros dro ym mis Rhagfyr 2018. ...

Trish Mills

Ysgrifennydd y Bwrdd
Ymunodd Trish â'r Ymddiriedolaeth ym mis Awst 2021 gan Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Walsall lle bu'n Ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth. Cyn hynny, roedd Trish wedi dal Cyfarwyddwr Gweithredol Llywodraethu Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, a ch...

Andy Swinburn

Cyfarwyddwr Parafeddygon
Ymunodd Andy â gwasanaeth ambiwlans swydd Gaerhirfryn ar y pryd yn 1991 fel person ambiwlans rhan-amser y gwasanaeth cludo cleifion. Gan ddatblygu ei yrfa gyda thechnegydd meddygol brys, parafeddyg, parafeddyg ambiwlans blaenllaw a hyfforddwr gweithr...

Chris Turley

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol
Ymunodd Chris â'r gwasanaeth ambiwlans ym mis Hydref 2015 fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid yr Ymddiriedolaeth ac o fis Chwefror 2018 ef oedd y Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro ar gyllid a TGCh. Penodwyd Chris yn Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid ac adnodd...

Claire Vaughan

Cyfarwyddwr Datblygu Gweithlu a Sefydliadol
Dechreuodd Claire ei gyrfa yn Llywodraeth Cymru, ac yna aeth ati i ymgymryd â rolau Adnoddau Dynol yn y sector cyhoeddus gan gynnwys Cymorth i Fenywod Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol cyn ymuno â'r GIG. Am bron i 13 mlynedd, bu Claire yn gweith...

Emrys Davies

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Emrys wedi cael gyrfa lwyddiannus ar lefelau uwch yn y diwydiant moduro, ar ôl cwblhau cwrs uwch reolwyr yn Ysgol Fusnes Ashridge, ac MSc yn arbenigo mewn rheoli i ysgogi gwelliant parhaus mewn Ansawdd, Cynhyrchedd a Pherfformiad. Ymddiswyddod...

Kevin Davies

Cyfarwyddwr Anweithredol
Yn Athro mewn Nyrsio a Gofal Iechyd mewn Trychineb, penodwyd Kevin yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2015. Mae'n Ymddiriedolwr Annibynnol o St John Cymru ac yn Llywydd Confédération Interalliée des Offices Médicaux de Réser...

Bethan Evans

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Bethan wedi gweithio ym maes llywodraeth leol ac yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yn cefnogi pobl ag anabledd i wneud y mwyaf o'u cyfleoedd a gwireddu eu dyheadau am dros 25 mlynedd. ...

Paul Hollard

Cyfarwyddwr Anweithredol
Dechreuodd Paul Hollard ei yrfa GIG fel nyrs gofrestredig cyn iddo symud i addysg nyrsio ac yn ddiweddarach i reolaeth gyffredinol. Penodwyd Paul yn Gyfarwyddwr Anweithredol i'r Ymddiriedolaeth ym mis Ebrill 2016 ac mae wedi'i alinio'n ddaearyddol...

Ceri Jackson

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Ceri wedi dal nifer o swyddi uwch yn y sector elusennol. Tan y llynedd hi oedd Cyfarwyddwr Strategaeth a Thrawsnewid Dros Dro Ty Hafan, ac yn flaenorol bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr a Phennaeth Cymuned Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall ...

Joga Singh

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Joga yn gyfreithiwr cyflogaeth profiadol, sy'n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Mae'n gweithio ar ran cleientiaid o'r sector cyhoeddus, preifat ac nid er elw. Mae Joga'n meddu ar dros 15 mlynedd o brofiad o weithio'n agos gydag Aelodau...

Martin Turner

Cyfarwyddwr Anweithredol
Mae Martin yn ymgynghorydd rheoli sydd wedi gweithio yn y sector iechyd yn y Deyrnas Unedig yn ogystal ag yn Jamaica, Lithuania, Irac, Kazakhstan, Serbia a Sierra Leone. Roedd yn Brif Weithredwr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol am dros 20 mlynedd c...