Gyda Ni, Nid Yn Ein Herbyn

Mae ymosodiadau ar weithwyr gwasanaethau brys ar gynnydd yng Nghymru yn ôl data newydd. 

Bu mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr gwasanaethau brys, yn cynnwys yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Thachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd cyfartalog misol o 202 yn 2019 i 222 yn 2020, neu 10%.

Roedd yr ymosodiadau’n amrywio o gicio, dyrnu a tharo pennau i boeri, slapio, brathu a cham-drin geiriol. 

Mae gweithwyr gwasanaethau brys yn gofyn i’r cyhoedd eu trin gyda pharch, gan wneud yr apêl a ganlyn – gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn ni.Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae ein criwiau ambiwlans yno i helpu pobl, ond fedran nhw ddim brwydro i achub bywyd rhywun os ydyn nhw’n brwydro i amddiffyn eu bywyd eu hunain. 

“Efallai na fydd gan ein criwiau unrhyw ddewis ac eithrio gadael y sefyllfa os yw ei diogelwch personol dan fygythiad, a dydi hyn ddim yn helpu unrhyw un, yn enwedig y claf. 

“Gall gweithred dreisgar am ennyd gael effaith niweidiol a thymor hir ar ein staff, yn gorfforol ac yn emosiynol. 

Nid yw’n dyled i’n gweithwyr gwasanaethau brys erioed wedi bod yn uwch, felly nawr fwy nag erioed, rydym ni’n gofyn i’r cyhoedd weithio gyda ni, nid yn ein herbyn ni.” 

Cafodd y ddedfryd uchafswm dan y Ddeddf Ymosodiad ar Weithwyr Brys (Troseddau) ei ddyblu yn 2018 o chwe mis i 12 mis yn y carchar, ond yn fuan gallai troseddwyr wynebu hyd at ddwy flynedd yn y carchar dan ddeddfau newydd.

Cofrestrwch eich cefnogaeth ac ymuno yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #GydaNiNidYnEinHerbyn neu #WithUsNotAgainstUs.