Recriwtio Digidol

Rydym ar daith gyffrous i chwyldroi'r daith i'n cleifion a'n staff gan ddefnyddio technoleg a data digidol.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn darparu gwasanaethau ar draws 8,000 o filltiroedd sgwâr i dros 3.5 miliwn o bobl, o'r Gwasanaethau Meddygol Brys, i 111, 999, cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys a gwefan genedlaethol 111.cymru.

Fel rhan o'n Cyfarwyddiaeth Ddigidol sydd newydd ei sefydlu, byddwch yn ymwneud yn uniongyrchol â thrawsnewid taith y claf drwy ddarparu amrywiaeth o alluoedd newydd, gan gynnwys ein Cofnod Clinigol Cleifion Electronig newydd, 111 o Systemau Digidol a thechnoleg Ambiwlans arloesol.

Rydym yn chwilio am bobl sydd ag angerdd dros ddefnyddio technoleg a data i darfu ar y status quo a gwella bywydau pobl eraill ar draws amrywiaeth o rolau.

Os ydych am ddefnyddio'ch sgiliau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru, dewch i gymryd rhan.

Swyddi Gwag Cyfredol

Uwch Ddadansoddwr Desg Gymorth TGCh
Cymorth Defnyddwyr Diwedd TGCh
Dadansoddwr Desg Gymorth TGCh

Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Prif Ddatblygwr Warws Data (ePCR)

Mae cyfle wedi codi i ddatblygwr warws data talentog a phrofiadol ymuno â'n tîm digidol sydd wedi nodi strategaeth ddigidol uchelgeisiol dros y pum mlynedd nesaf i ddarparu'r wybodaeth a'r atebion digidol gorau posibl gyda gofal cleifion wrth ei wraidd. Byddwch yn hunan-gymhellol ac yn gallu gyrru'r swyddogaeth warysau data yn ei blaen i echdynnu, trawsnewid a llwytho setiau data presennol a newydd i wella'r ddarpariaeth o wybodaeth fusnes yn yr Ymddiriedolaeth.

Bydd angen i chi feithrin perthynas waith agos gydag uwch glinigwyr, cydweithwyr gweithredol a staff cymorth ar draws yr Ymddiriedolaeth, felly rydym yn chwilio am rywun sy'n bersonol ac yn hyderus iawn gyda chefndir cryf yn gweithio gyda chleientiaid i ddeall eu hanghenion busnes, gan ddarparu mewnwelediadau ymarferol ac atebion gwybodaeth. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm da, gallu rheoli ei lwyth gwaith ei hun a gweithio i derfynau amser tynn yn llwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb y person yn ofalus a sicrhewch eich bod yn dangos y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gyflawni'r rôl.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.

Uwch Ddadansoddwr Gwybodaeth

Mae cyfle wedi codi i ddadansoddwr talentog a phrofiadol ymuno â'n tîm digidol sydd wedi nodi strategaeth ddigidol uchelgeisiol dros y pum mlynedd nesaf i ddarparu'r wybodaeth a'r atebion digidol gorau posibl gyda gofal cleifion yn greiddiol iddo. Byddwch yn hunan-gymhelliant ac yn gallu cyflawni amrywiaeth o ffurflenni ystadegol statudol a ddiffiniwyd ymlaen, gan gyflawni ceisiadau ad hoc am ddadansoddi data a pharhau i ddatblygu atebion gwybodaeth newydd gan ddefnyddio Stack Gwybodaeth Busnes Microsoft, SSRS a PowerBI.

Bydd angen i chi feithrin perthynas waith agos gydag uwch glinigwyr, cydweithwyr gweithredol a staff cymorth ar draws yr Ymddiriedolaeth, felly rydym yn chwilio am rywun sy'n bersonol ac yn hyderus iawn gyda chefndir cryf yn gweithio gyda chleientiaid i ddeall eu hanghenion busnes, gan ddarparu mewnwelediadau ymarferol ac atebion gwybodaeth. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm da, gallu rheoli ei lwyth gwaith ei hun a gweithio i derfynau amser tynn yn llwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, darllenwch y disgrifiad swydd a manyleb y person yn ofalus a sicrhewch eich bod yn dangos y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gyflawni'r rôl.

Cliciwch yma am fwy o fanylion.