Swyddi Gwag GIG 111 Cymru

Mae gwasanaeth GIG 111 Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn yr ymdrech yn erbyn Covid-19 - nawr mae’n ehangu ac rydyn ni’n chwilio am nyrsys a pharafeddygon i ymuno â ni ar y daith.

Rydyn ni’n recriwtio i wasanaeth GIG 111 Cymru, y ffordd gwbl ddi-dâl o gysylltu â’r GIG yng Nghymru i gael cyngor iechyd, gwybodaeth a mynediad at ofal brys, a lansiwyd yn gyntaf yn 2016 ac sydd ar gael ledled Cymru ar hyn o bryd.

Yn hytrach na gofalu am gleifion mewn lleoliad wyneb yn wyneb, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth glinigol arbenigol i asesu cleifion dros y ffôn ac i benderfynu beth maen nhw’n ei wneud nesaf, boed hynny’n hunanofal, mynd i weld eu meddyg teulu neu drefnu ambiwlans argyfwng.Os ydych chi’n awyddus i symud ymlaen yn eich gyrfa nyrsio neu barafeddyg, bydd dod yn Ymgynghorydd Clinigol ar gyfer gwasanaeth GIG 111 Cymru yn eich herio mewn ffordd gwbl wahanol.

Mae hon yn rôl gyflym lle byddwch yn defnyddio eich sgiliau asesu clinigol i helpu ac i gynghori sbectrwm eang o gleifion; o fân anhwylderau neu anafiadau i gyflyrau cymhleth a brys.

Yn ein Canolfannau Cyswllt Clinigol, gallech ganfod eich hun yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, gan gynnwys meddygon teulu a fferyllwyr. Bydd hyn yn sicrhau bod ein cleifion yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt mewn ffordd mor effeithlon â phosibl, yn ogystal â mireinio a datblygu eich sgiliau mewn amgylchedd ffres. 

Fel Cynghorydd Clinigol Band 6, bydd gennych yr ymreolaeth i wneud penderfyniadau ond byddwch yn cael eich cefnogi gan ein tîm profiadol o uwch ymgynghorwyr clinigol a hyfforddwyr ymarfer.

Rydyn ni’n chwilio am Gynghorwyr Clinigol yn Llanelwy, Sir Ddinbych a Chwmbrân, Torfaen, ond mae cyfle hefyd i weithio o bell yn ogystal â gweithio yn y Ganolfan Gyswllt Clinigol.
Mae’r gwasanaeth ar ei brysuraf gyda’r nos neu ar benwythnosau a nosweithiau felly rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n gallu gweithio’n bennaf yn ystod yr oriau hyn.

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig ystod o oriau contract yr wythnos a rhaglen hyfforddi gynhwysfawr sy’n cefnogi gofynion datblygiad proffesiynol parhaus ac ailddilysu nyrsys.

Bydd hyfforddiant cynefino ar gyfer y swydd hon yn cynnwys rhaglen gychwynnol o bedair wythnos, a fydd yn gyfuniad o oriau swyddfa a gwaith shifft. Dilynir hyn chwe wythnos yn ddiweddarach gan bythefnos arall fel yr uchod. Cofiwch fod yr wythnosau cynefino yn rhai amser llawn a bod angen i chi allu ymrwymo i’r ddau.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous ar gyfer twf gwasanaeth GIG 111 Cymru, gan gynnwys ar gyfer ei chwaer wefan, a gafodd y nifer uchaf o ymweliadau yn 2020 ers ei chreu ac sy’n parhau i esblygu.