Hysbysiad Preifatrwydd

Ein nod yw darparu gofal o'r ansawdd uchaf i gleifion. Er mwyn gwneud hyn, rhaid i ni gadw cofnodion amdanoch chi a'r gofal yr ydym yn ei ddarparu ar eich cyfer.

Cedwir cofnodion iechyd ar bapur ac yn electronig ac mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnom i gadw'r rhain yn gyfrinachol yn gywir ac yn ddiogel bob amser yn unol â chyfreithiau diogelu data.

Hyfforddir ein staff i ymdrin â'ch gwybodaeth yn gywir er mwyn diogelu eich preifatrwydd. Ein nod yw cynnal safonau uchel, mabwysiadu'r arferion gorau ar gyfer cadw cofnodion a gwirio'r hyn rydym yn ei wneud yn rheolaidd a chyflwyno adroddiad arno. Nid yw eich gwybodaeth byth yn cael ei chasglu at ddibenion marchnata uniongyrchol, ac nid yw'n cael ei gwerthu i unrhyw bartïon eraill.

Weithiau gall aelodau tîm gofal ddarparu eich gofal, a allai gynnwys pobl o sefydliadau eraill megis iechyd; gofal cymdeithasol; sefydliadau addysg neu ofal eraill. Cedwir gwybodaeth am gyfnodau penodedig o amser fel y nodir yn y cod ymarfer rheoli cofnodion ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gwybodaeth sy'n cael ei chasglu amdanoch chi i ddarparu eich gofal iechyd hefyd yn cael ei defnyddio i helpu gyda'r canlynol:

• sicrhau bod eich gofal o safon uchel.

• Defnyddio gwybodaeth ystadegol i ofalu am iechyd a lles y cyhoedd yn gyffredinol a chynllunio gwasanaethau i ddiwallu anghenion y boblogaeth

 • asesu eich cyflwr yn erbyn meini prawf risg penodol er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gofal gorau posibl.

• Paratoi ystadegau ar ein perfformiad ar gyfer yr adran iechyd a chyrff rheoleiddio eraill.

• Helpu i hyfforddi staff a chefnogi ymchwil.

• Cefnogi'r cyllid ar gyfer eich gofal.

• Adrodd ac ymchwilio i gwynion, hawliadau a digwyddiadau anffodus.

• Adrodd digwyddiadau i'r awdurdodau priodol pan fydd yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

 Y sail gyfreithiol dros brosesu data at y dibenion hyn yw bod y GIG yn awdurdod swyddogol sydd â dyletswydd gyhoeddus i ofalu am ei gleifion, a rheoli'r systemau a'r gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol.

Mae gennych hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich gwybodaeth fel hyn. Fodd bynnag, mae eithriadau i hyn sydd wedi'u rhestru isod. Credir bod budd y cyhoedd yn bwysicach er enghraifft:

• Os oes trosedd ddifrifol wedi'i chyflawni

• Os oes risgiau i'r cyhoedd neu i'n staff

• i amddiffyn plant neu oedolion sy'n agored i niwed • Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol, er enghraifft cofrestru genedigaethau, rhoi gwybod am rai clefydau heintus, clwyfo gan ddrylliau a gorchmynion llys.

• Mae angen i ni ddefnyddio'r wybodaeth ar gyfer ymchwil feddygol. Rhaid inni ofyn caniatâd y grwp cynghori ar gyfrinachedd (a benodwyd gan awdurdod ymchwil iechyd y GIG)

Mae Deddfau Diogelu data yn rhoi hawliau i unigolion o ran y wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch. Y rhain yw:

1. cael gwybod pam, ble a sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

2. Gofyn am gael gweld eich gwybodaeth

3. Gofyn i'ch gwybodaeth gael ei chywiro os yw'n anghywir neu'n anghyflawn

4. Gofyn i'ch gwybodaeth gael ei dileu neu ei dileu lle nad oes angen i ni barhau i'w phrosesu.

5. gofyn i ni gyfyngu ar y defnydd o'ch gwybodaeth

6. Gofyn i ni gopïo neu drosglwyddo eich gwybodaeth o un system TG i'r llall mewn ffordd ddiogel, heb effeithio ar ansawdd y wybodaeth

7. I wrthwynebu sut y defnyddir eich gwybodaeth

8. Herio unrhyw benderfyniadau a wnaed heb ymyrraeth ddynol (gwneud penderfyniadau'n awtomataidd)

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn agored ac yn dryloyw ynghylch sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio a'i rannu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data yn:

Ty Elwy, Uned 7, Ffordd Richard Davies, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0LJ

E-bost: amb_infogov@wales.nhs.uk

Os ydych yn dal yn anhapus gyda chanlyniad eich ymholiad gallwch ysgrifennu at:

Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

Neu ffôn: 01625545700