Digwyddiad Traffig Ffyrdd a Difrod i Eiddo

Mae'n ddrwg gennym glywed eich bod wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiad gydag un o'n cerbydau neu fod difrod wedi bod i eiddo sy'n cynnwys naill ai cerbyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth) neu aelod o staff.

Gallwch gysylltu â'r Ymddiriedolaeth ynglyn â'r mater hwn mewn gwahanol ffyrdd:-

Dros y ffôn drwy ffonio 0300 321 3211
(Ar hyn o bryd mae ein Hadran Dechnegol yn gweithio i ddatrys problem gyda'r rhif ffôn uchod yn y cyfamser, defnyddiwch y rhif dros dro hwn 0300 123 4012)

Jason Killens
Prif Weithredwr
Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Ty Elwy
Uned 7
Ffordd Richard Davies
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir ddinbych
LL17 0LJ

Gwybodaeth bwysig am y Coronafeirws
Oherwydd pandemig byd-eang COVID-19, bydd ein gallu i ddelio â'r materion a godwyd gyda ni o fewn yr amser arferol yn cael ei herio.  Wrth i'r Ymddiriedolaeth fonitro a defnyddio staff yn barhaus i gefnogi swyddogaethau craidd fel y brysbennu dros y ffôn, ac asesiad clinigol wyneb yn wyneb o'n cleifion, bydd llai o gapasiti o fewn y Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol yn ystod y pandemig hwn. Cofiwch y bydd yr hawliadau a dderbynnir yn cael eu hadolygu a'u hymchwilio cyn gynted â phosibl.

Dymuna'r tîm ddiolch i chi am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd a heriol hwn.

Yr hyn y bydd ei angen arnom gennych
Wrth godi eich cais gyda'r Ymddiriedolaeth, byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth i'n galluogi i nodi'r digwyddiad a chaniatáu i ni ymchwilio i'ch hawliad yn gywir ac yn amserol.  Y wybodaeth y bydd ei hangen arnom yn y lle cyntaf yw;

  • Eich enw llawn, cyfeiriad a'ch manylion cyswllt dewisol e.e. rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost
  • Y dyddiad y digwyddodd y digwyddiad
  • Yr amser y digwyddodd y digwyddiad
  • Y lleoliad y digwyddodd y digwyddiad
  • Eich rhif cofrestru (os yw'n berthnasol)
  • Ein rhif cofrestru (os yw'n berthnasol/hysbys)
  • Y rheswm dros eich cais (dylech gynnwys cymaint o fanylion â phosibl o ran yr hyn a ddigwyddodd)
  • Unrhyw ofynion penodol ar gyfer cyswllt neu adborth pellach, megis dewis iaith neu i roi gwybod i ni am unrhyw nam ar y synhwyrau y gallai fod angen i ni ei ystyried


Beth sy'n digwydd nesaf?
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth) wedi'i hunanyswirio.  Byddwn yn ymdrin â hawliadau a dderbynnir mewn perthynas â digwyddiadau traffig ffyrdd a difrod i eiddo personol yn fewnol.  Efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth yn penderfynu cyfarwyddo Cyfreithwyr, ac os felly byddwn yn rhoi gwybod i chi.  Y rheswm am hyn yw bod rhai hawliadau'n fwy cymhleth nag eraill ond ein nod yw ymdrin â materion mor gyflym ac effeithlon ag sy'n bosibl.

Rhoi gwybod i ni am y ddamwain
Fel yr wyf yn siwr y byddwch yn gwerthfawrogi, nid yw staff yr Ymddiriedolaeth yn gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ac felly mae'r Ymddiriedolaeth yn ei gwneud yn ofynnol iddynt lenwi Ffurflen Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd cyn gynted ag y bo'n ymarferol yn dilyn digwyddiad.  Gall hyn olygu y bydd peth amser cyn i'r Ymddiriedolaeth gael gwybod am y digwyddiad.  Dyna pam rydym yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni.