Datganiad Hygyrchedd

Defnyddio’r wefan hon

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sy’n gyfrifol am y wefan hon. Rydym ni’n dymuno i gymaint o bobl ag y bo modd fedru defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi fedru:

 • newid lliwiau, lefelau gwrthgyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo’r testun hyd at 200% heb iddo ddiflannu oddi ar gyrion y sgrîn
 • mynd trwy fwyafrif y wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • mynd trwy fwyafrif y wefan gan ddefnyddio meddalwedd sy’n adnabod llais
 • defnyddio mwyafrfi y wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn (yn cynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym ni wedi gwneud testun y wefan mor hawdd i’w ddeall â phosibl hefyd.

Mae AbilityNet yn cynnig cyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym ni’n gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni fedrwch chi addasu uchder y llinellau neu’r bylchau rhwng y testun
 • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hyn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrîn
 • nid yw ffrydiau fideo byw yn cynnwys disgrifiadau

Beth i’w wneud os nad ydych chi’n medru defnyddio rhannau o’r wefan hon

Anfonwch neges e-bost WAS.Communications@wales.nhs.uk os oes arnoch chi angen gwybodaeth am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd i’w ddarllen, recordiad sain neu Braille. Dywedwch wrthym ni pa fformat yr hoffech ei dderbyn. Os ydych chi’n defnyddio technoleg cynorthwyo nodwch pa dechnoleg, os gwelwch yn dda.

Hysbysu am faterion hygyrchedd yn ymwneud â’r wefan hon

Rydym ni’n ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon drwy’r amser. Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu o’r farn nad ydym ni’n bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch gyda: WAS.Communications@wales.nhs.uk. os gwelwch yn dda. Cewch gysylltu gyda ni ar y ffôn neu drwy’r post hefyd.

Y weithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodaeth y rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r modd rydym ni’n ymateb i’ch cwyn chi, cysylltwch gyda’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoleb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA fersiwn 2.1 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefan, ac eithrio’r eitemau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Amlinellir y cynnwys nad yw’n hygyrch isod, gyda manylion:

1.1.1 Cynnwys nad yw’n destun – mae rhai delweddau nad ydynt yn cynnwys rhinweddau amgen

1.4.5 Delweddau testun – gallai rhai delweddau gynnwys testun

Pa mor hygyrch yw ein dogfennau ni

Dylai dogfennau newydd rydym ni’n eu cyhoeddi er mwyn galluogi pobl i ddefnyddio ein gwasanaethau ni fod yn gwbl hygyrch.

Fodd bynnag, rydym ni’n gwybod nad yw rhai o’n dogfennau hyn (wedi’u cyhoeddi cyn 23 Medi 2018) yn hygyrch. Er enghraifft, mae rhai ohonyn nhw:

 • heb eu marcio mewn modd sy’n caniatáu i ddarllenydd sgrîn eu deall
 • heb eu tagio’n gywir, er enghraifft, nid ydynt yn cynnwys penawdau priodol
 • ddim wedi’u hysgrifennu mewn Cymraeg clir

Mae rhai o’r rhain yn ddogfennau hanesyddol ac nid ydynt yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau. Mae dogfennau o’r fath wedi’u heithrio o’r rheoliadau. Nid oes gennym ni unrhyw gynlluniau i’w gwneud yn hygyrch ar hyn o bryd.

Os oes arnoch chi angen gweld gwybodaeth yn un o’r dogfennau hyn, cysylltwch gyda ni a gofyn am fformat amgen.

Sut y gwnaethom ni brofi’r wefan hon

Rhoddwyd prawf ar y wefan hon ym mis Medi 2020. Gwnaed y profion gan ddefnyddio estyniad Chrome ‘Siteimprove’.

Profwyd cyfuniad o dempledi craidd, templedi a ddefnyddir yn gyffredin a thempledi cymhleth.

Sut y gwnaethom ni brofi’r wefan hon

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Medi 2020. Bydd yn cael ei adolygu ym mis Ionawr 2021.