Gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys-cwestiynau a ofynnir yn aml

A fyddaf yn cael slot amser i’w fy nôl?

Byddwch, gall ein derbynwyr galwadau roi slot amser i chi pryd bydd eich cludiant yn cyrraedd, fodd bynnag, oherwydd y nifer fawr o siwrneiau a wnawn bob dydd, nid ydym yn gallu rhoi'r union amser i chi.

Dylech sicrhau eich bod yn barod i adael unrhyw bryd o fewn y slot amser hwnnw.

Beth sydd angen i mi ddod gyda mi?

Dylai eich llythyr apwyntiad ysbyty nodi a oes unrhyw beth penodol y mae angen i chi ei wneud i'ch apwyntiad, e.e. meddyginiaeth gyfredol.

Wrth deithio ar y cludiant i gleifion nad ydynt yn achosion brys, dim ond un eitem o fagiau i bob claf y gallwn ei chludo ac ni ddylai'r eitem fod yn fwy na maint y bag eiddo ysbyty.

A allaf ddod a’m ci tywys gyda mi?

Cewch, cwn tywys a chwn cymorth cydnabyddedig yw'r unig anifeiliaid sy'n cael teithio ar ein cerbydau ambiwlans.

Mae "ci cymorth cydnabyddedig" yn un sydd wedi'i hyfforddi'n benodol i gynorthwyo person anabl ac sydd wedi'i amodi gan un o'r sefydliadau elusennol sydd wedi'u cofrestru fel aelodau  o Assitant Dogs UK.

Wrth archebu eich cludiant ambiwlans, gwnewch yn siwr eich bod yn gadael i ni wybod bod gennych gi cymorth y bydd angen deithio gyda chi. Bydd hyn yn caniatáu i ni sicrhau ein bod yn anfon cludiant atoch sy'n diwallu eich anghenion yn llawn.

A fyddaf yn teithio ar fy mhen fy hun ac yn mynd yn syth i’r Ysbyty I gael fy apwyntiad?

Mae ein cerbydau i gyd yn cael eu paratoi i gymryd mwy nag un claf felly mae siawns uchel y byddwch yn teithio ar un o'n cerbydau gyda phobl eraill.

Nid yw ein gwasanaeth yn gweithredu ar lwybr uniongyrchol i ble fydd eich apwyntiad, felly yn dibynnol ar yr amser a nodir, efallai y byddwch yn teithio i gasglu a gollwng cleifion eraill.

A fyddaf yn mynd adref ar ol fy apwyntiad?

Byddwch, mae teithiau dwyffordd yn cael eu harchebu'n awtomatig ar adeg archebu. Os mai taith unffordd yn unig y mae ei hangen arnoch, rhowch wybod i'r rhai sy'n galw ni ar adeg archebu.

A fyddaf yn cael fy atgoffa o’m harcheb?

Mae gwasanaeth negeseuon testun i ffonau symudol ar gael ac yn cael ei cynnig ar adeg archebu. Bydd hwn yn cael ei anfon atoch fel nodyn atgoffa 48 awr cyn eich apwyntiad/dyddiad archebu.

Ydw i’n gallu hawlio rhai o’r costau teithio yn ôl os gwrthodir cludo cleifion ac mae’n rhaid i mi ddod o hyd i’m ffordd fy hun i fy apwyntiad gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Efallai y byddwch yn gallu hawlio rhywfaint o'r costau teithio, neu'r holl gostau, oddi wrth eich bwrdd iechyd lleol os ydych yn cael unrhyw rai o'r canlynol;

  • Budd-dal incwm;
  • Lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar yr incwm;
  • Credyd treth gwaith neu gredydau treth plentyn, neu;
  • Cynnal HC2 neu HC3

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun costau teithio gofal iechyd ewch i www.healthcosts.wales.nhs.uk/travel-costs