Gallech fod yn gymwys i gael ein gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys

O'r wybodaeth yr ydych wedi'i darparu, mae'n ymddangos y gallech fod yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

Ateb fy ngalwad

Os ydych wedi darllen yr holl wybodaeth, ein cwestiynau cyffredin a phrofi eich cymhwysedd ar hyn o bryd, a'ch bod yn credu y gallech fod yn gymwys ar gyfer ein cludiant cleifion ffoniwch 0300 123 2303 dydd Llun-dydd Gwener rhwng: 8am-6pm a dydd Sadwrn 8am-3pm, lle bydd aelod o'n tîm yn asesu eich anghenion trafnidiaeth gan nodi eich symudedd, pennu'r math o gerbyd a lefel y gefnogaeth sydd ei angen. Cyn galw, gofalwch fod gennych y canlynol ar gael; 

• Rhif GIG;

• Rhif ffôn;

• Enw'r ysbyty/yr adran rydych yn ymweld â;

• Dyddiad yr apwyntiad

Yn ystod yr alwad, gofynnir cyfres o gwestiynau i chi a fydd yn penderfynu a ydych yn gymwys i gael cludiant ai peidio. Bydd eich cymhwysedd yn seiliedig ar eich angen meddygol a risgiau i'ch iechyd sy'n golygu y byddai'n niweidiol i'ch cyflwr wrth deithio mewn unrhyw ffordd arall.

Cydlynu fy nhaith

Os canfyddir eich bod yn gymwys bydd eich cludiant yn cael ei archebu a byddwch yn cael cynnig neges destun I’ch ffôn symudol 48 awr cyn eich archeb. (bydd y neges hon yn eich atgoffa o amser a dyddiad eich archeb ac yn gofyn i chi gadarnhau a oes angen y cludiant arnoch o hyd).

Os canfyddir nad ydych yn gymwys ar gyfer y cludiant i gleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys, byddwn yn eich hysbysu am unrhyw ddulliau teithio amgen sy'n addas i'ch anghenion er mwyn eich galluogi i wneud eich trefniadau eich hun ar gyfer eich apwyntiad.

Os bydd cost ar gyfer y dulliau trafnidiaeth amgen hynny, mae'n bosibl y byddwch yn gallu hawlio rhywfaint o'r costau teithio yn ôl neu'r cyfan ohonynt os ydych yn cael unrhyw rai o'r canlynol;

• Budd-daliadau cymhorthdal incwm;

• Lwfans yn seiliedig ar incwm gwaith;

• Credydau treth gwaith neu gredydau treth plant, neu;

• Cynnal HC2 neu HC3

Am ragor o wybodaeth am y cynllun costau teithio gofal iechyd yn eich gwasanaeth gofal iechyd lleol yn y GIG neu drwy ymweld â NHS Choices.

Beth I’w ddisgwyl ar y diwrnod teithio?