Gweithio i NEPTS

Gofynion mynediad cyffredinol

Mae'r rhinweddau sy'n ofynnol i ddod yn aelod llwyddiannus o'r NEPTS yn cynnwys:

• ffocws ar ganolbwyntio ar y claf

• personoliaeth gytbwys, sy'n gallu gweithio'n dda dan bwysau

• gofalgar a thosturiol

 • gonestrwydd ac uniondeb

 • safon dda o addysg gyffredinol

• lefel dda o ddeheurwydd llaw a ffitrwydd personol

• sgiliau dyfeisgarwch a threfnu

• y gallu i weithio'n unigol yn ogystal â rhan o dîm 

 

Rhaid i ymgeiswyr am swyddi staff gweithredol feddu ar:

• safon dda o addysg

• trwydded yrru lawn yn cynnwys lleiafswm o gategori B (categori C a D yn ddymunol)

• rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr â hyd at dri phwynt ar eu trwydded

• ni ddylech fod wedi'ch cael yn euog o unrhyw droseddau gyrru difrifol 

Bydd gofyn i ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer gynnal asesiad a chyfweliad, a bydd manylion y rhain yn cael eu rhoi i'r ymgeiswyr llwyddiannus. 

 

Hyfforddiant

Mae'r rhaglen hyfforddi gychwynnol ar gyfer staff gweithredol NEPTS yn cynnwys:

• Pythefnos o hyfforddiant cynefino sy'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i staff i sicrhau bod anghenion penodol y cleifion yn cael eu diwallu, yn ogystal â chymorth cyntaf, cymorth bywyd sylfaenol a sgiliau gofal cleifion.  Mae hyfforddiant statudol a gorfodol hefyd yn cael ei gynnwys yn y cwrs hwn, e.e. trin yn fwy diogel, datrys gwrthdaro, diogelu a rheoli heintiau.

• Un wythnos o hyfforddi gyrwyr 

Dangosir ein holl swyddi gwag presennol yma. Er mwyn gwneud cais, ewch i www.jobs.nhs.uk.  Gallwch hefyd gofrestru eich cyfeiriad e-bost ar wefan swyddi'r GIG, a bydd y wefan yn eich hysbysu'n awtomatig pan fyddwn yn hysbysebu swyddi gwag.

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf a swyddi gwag gan wasanaeth ambiwlans Cymru drwy ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gwirfoddoli

I holi am wirfoddoli gyda ni, cliciwch yma.