Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-Argyfwng

Dim ond o fewn 14 diwrnod i ddyddiadau apwyntiadau y byddwn yn derbyn archebion, dim ond o fewn y raddfa amser hon y byddwn yn cysylltu â ni.

GWEITHWYR GOFAL IECHYD PROFFESIYNOL Y GIG YNG NGHYMRU YN UNIG

Os ydych yn Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol y GIG yng Nghymru sy'n galw o ysbyty neu glinig ac yn dymuno cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth archebu ar-lein, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at HCP.online.requests@wales.nhs.uk. Sylwer: NID yw'r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer cleifion.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth.

 

Mae trafnidiaeth ar gael i gleifion yng Nghymru sydd angen mynd i apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys ac sydd ag anghenion meddygol penodol.

Nid yw pob un o'n gwaith yn cynnwys goleuadau glas!

Rhan hanfodol o'r hyn a wnawn yw cludo pobl o bob cwr o Gymru sy'n methu am resymau meddygol, i wneud eu ffordd eu hunain yn ôl ac allan o'u hapwyntiadau meddygol mewn clinigau, ysbytai a chanolfannau dydd. Mae hyn yn cynnwys:

ü Apwyntiadau cleifion allanol;

ü Triniaeth dialysis ac oncoleg;

ü Canolfan ddydd a chlinigau seico-geriatrig;  

ü Cynlluniau derbyn a rhyddhau wedi'u cynllunio yn cynnwys trosglwyddo rhwng ysbytai 

Mae'r gwasanaeth hwn yn adnodd hanfodol i helpu'r cleifion hynny sydd angen ac sy'n dibynnu arno ac ni ddylid ei ddefnyddio fel dewis arall yn lle dulliau eraill o gyrraedd apwyntiadau.

Mae ein criwiau hyfforddedig yn defnyddio fflyd fodern o gerbydau i wneud tua 700,000 o deithiau bob blwyddyn. Maent yn cydweithio â'r ysbytai i sicrhau ein bod yn cyrraedd eich apwyntiad mor gyfforddus â phosibl.

Mae'r amrywiaeth o gerbydau sydd gennym yn golygu y gallwn gyfleu amrywiaeth eang o gleifion gan gynnwys y rhai y mae angen strestiar arnynt, sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â symudedd cerdded cyfyngedig.

Hyfforddir ein staff gweithredol NEPTS i arbenigo yn anghenion ein cleifion sy'n teithio ar ein cerbydau Mae hyn yn cynnwys cymorth cyntaf, sgiliau gyrru arbenigol, technegau symud a thrin cleifion, cynnal bywyd sylfaenol a gofal cyffredinol i gleifion.

Yn ogystal â'n staff gweithredol penodedig, mae nifer fawr o siwrneiau lle gall cleifion deithio mewn car yn cael eu cynnal gan ein tîm ymroddedig o yrwyr ceir gwirfoddol.

I weld a ydych yn gymwys am gludiant cleifion, dewiswch y botwm isod:

Yn ogystal â'n staff gweithredol penodedig, mae nifer fawr o siwrneiau lle gall cleifion deithio mewn car yn cael eu cynnal gan ein tîm ymroddedig o yrwyr ceir gwirfoddol. 

 

I wirio a ydych chi'n gymwys dewiswch y botwm isod neu cliciwch yma i weld Opsiynau Trafnidiaeth Amgen:

Gwirwch eich gymhwysedd

 

Cliciwch ar y dolenni canlynol am fwy o wybodaeth:

Gweithio neu gwirfoddoli NEPTS

Beth I’w ddisgwyl ar y diwrnod teithio?

FAQ's