Ceisiadau'r Heddlu

Os ydych yn aelod o'r heddlu ac yn awyddus i gael cofnodion bydd angen i chi lenwi ffurflen diogelu data. Mae'r ffurflenni hyn yn unigryw i bob heddlu a dylech allu cael y rhain gan eich tîm llywodraethu neu drwy eich mewnrwyd.

Mae'r tîm gwasanaethau recordiau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:30 i 16:30.  Gellir cysylltu â ni ar 0300 123 2310 neu drwy e-bost ar amb.police@wales.nhs.uk.  Pan fydd cofnodion ar gael, rydym yn anelu at ateb o fewn 24 awr waith.  

Os byddwch yn gofyn am ymateb ar unwaith (h.y. bod gennych amheuaeth yn y ddalfa a bod eich terfyn amser ar fin dod i ben neu i gael blas ar amheuaeth) ffoniwch 0300 123 2310 neu fel arall bydd eich cais yn cael ei reoli yn nhrefn eu derbyn.

Y tu allan i'r oriau uchod a dim ond mewn argyfwng Mae opsiwn i ddelio ag un o'r canolfannau cyswllt clinigol yng Nghymru.  Os ydych chi'n deialu'r rhif uchod, byddwch yn cael yr opsiwn i ddewis eich rhanbarth a bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i'r tîm cywir.  

O dan Atodlen 2 Rhan 1 paragraff 2 Deddf Diogelu data 2018 a GDPR erthygl 6 (1) (d) Mae'n ofynnol i chi roi'r dogfennau cywir i Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru er mwyn i'r cofnodion gael eu rhyddhau.

Rhaid i'r holl geisiadau datgelu data am wybodaeth gynnwys:

 • Awdurdod ysgrifenedig y claf/unigolyn i ryddhau gwybodaeth i'r heddlu NEU
 • Ffurflen gais Deddf Diogelu data 2018.  


Rhaid i bob cais gan yr heddlu am wybodaeth:

 • Cael eu llofnodi gan y rhai sy'n gwneud y ceisiadau a'u cydlofnodi. Rhaid i'r llofnod fod o leiaf un safle yn uwch na'r swyddog sy'n gwneud cais (rhaid cael enw printiedig a cholur gyda llofnodion h.y. PC Joe Bloggs SW123 neu Insp. A N arall WS579).  Mae angen i'r llofnodion fod ar ffurf wlyb ac nid yn electronig.
 • Amser, dyddiad a lleoliad y digwyddiad, gan gynnwys amser a drosglwyddwyd i'r gwasanaeth ambiwlans yn wreiddiol o alwad 999 yn uniongyrchol i'r heddlu
 • Y drosedd/tramgwyddau sy'n cael eu hymchwilio
 • Pa wybodaeth sydd ei hangen h.y. cofnod clinigol y claf, 999 cofnodi galwadau
 • Y rheswm pam mae angen y wybodaeth
 • Cyfeiriad e-bost dychwelyd – name@xxforce.pnn.police.uk


Noder: Ni fyddwn yn gallu prosesu unrhyw geisiadau gan yr heddlu am wybodaeth os na fydd y manylion a amlinellir uchod yn dod i law gyda'ch cais.
Os ydynt ar gael, dylid cynnwys y wybodaeth ganlynol hefyd:

 • Enw a chyfeiriad y claf
 • Enw'r ysbyty y cafodd y claf ei gyfleu iddo (lle bo'n berthnasol)
 • Rhif cyfeirnod digwyddiad WAST (os yw'n hysbys)
 • Rhif cyfeirnod y drosedd neu rif cyfresol awdurdod yr heddlu

Bydd yr holl recordiadau a dogfennau yn cael eu hanfon atoch chi drwy e-bost diogel.