Trust Board Image

Claire Roche

Daeth Claire yn Gyfarwyddwr Gweithredol ansawdd a nyrsio ym mis Ionawr 2020 ar ôl ymuno â'r Ymddiriedolaeth yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol llywodraethu ansawdd yn 2016. Mae gan Claire yrfa drawiadol sy'n ymestyn dros 30 mlynedd, gan ddechrau fel nyrs staff yn Ysbyty Llandochau Caerdydd.

Cymhwysodd fel bydwraig yn 1994 a bu'n gweithio am 16 mlynedd mewn gwasanaethau bydwreigiaeth rheng flaen yn ne Cymru, ac yn ddiweddarach fe'i penodwyd yn uwch reolwr Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan, gan weithio yn Ysbyty Nevill Hall ac ysbytai Brenhinol Gwent.

Yn 2014, ymunodd ag iechyd cyhoeddus Cymru a sefydlodd rwydwaith mamolaeth Cymru, gan arwain yr ymgyrch beichiogrwydd diogelach i ostwng cyfraddau marw-enedigaethau yng Nghymru a chyflwynodd nifer o raglenni diogelwch cleifion allweddol.

Mae gan Claire brofiad helaeth mewn rolau uwch arweinwyr ar gyfer sicrhau ansawdd, gwella ansawdd, safonau clinigol, diogelwch cleifion, diogelu a rheoli risg. 

Os hoffech gysylltu â Claire Roche, ffoniwch: 01792 311786