Urddas mewn Gofal

Dementia

Gwaith dementia Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cael ei gydnabod ar lefel Ryngwladol

Mae ITN yn gweithio gydag Alzheimer’s Disease International i ddatblygu rhaglen o’r enw ‘Hope in the Age of Dementia’ sy’n cynnwys sawl ffilm fer, gan arddangos straeon rhyngwladol am Ddementia. Bydd y ffilmiau'n cynnwys arfer gorau o tua 14 o wledydd eraill.

Bydd y rhaglen yn darparu llwyfan i arddangos arloesedd a gweithredu yn y maes hwn, gan hyrwyddo mentrau ledled y Byd. Bydd yn ymgysylltu â'r llywodraeth, y byd academaidd, darparwyr gofal, elusennau, fferyllol a sefydliadau arbenigol sy'n arddangos gwaith blaenllaw ar draws un neu fwy o'r themâu allweddol canlynol: Atal, Diagnosis, Triniaeth, Rheolaeth, Addysg ac Ymchwil ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Mae hwn yn gyfle anhygoel i Wasanaeth Ambiwlans Cymru arddangos ein gwaith dementia a hyrwyddo'r rhaglen ddementia gyffrous sydd gennym yng Nghymru. Gallwch weld y fideo yma.

                                            *************

Dementia yw'r her gofal iechyd fwyaf yn yr 21ain ganrif. Yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, rydym yn gweithio tuag at wella'r profiad i bobl sy'n byw gyda dementia ac sy'n defnyddio ein gwasanaethau, yn ogystal ag ystyried yr effaith y bydd yn ei chael ar ein gweithlu.

Mae ein staff mor aml yn y rheng flaen pan ddaw'n fater o helpu pobl sy'n byw gyda dementia.  Rydyn ni eisiau gwneud yn siwr eu bod nhw'n cael eu hyfforddi a'u hysbysu am y cyflwr fel bod ganddyn nhw ddealltwriaeth dda o'r ffordd orau o gefnogi cleifion, teuluoedd a gofalwyr.

Rydym wedi datblygu cynllun demensia 2017-2020 sy'n amlygu'r gwaith y byddwn yn ei gyflawni dros gyfnod o 3 blynedd i wella'r gwasanaethau a ddarparwn i bobl sy'n byw gyda dementia.  Cliciwch yma i weld ein cynllun.  Cysylltwch â'r tîm PECI ar peci.team@wales.nhs.uk neu 01792 311773 os ydych eisiau gwybod mwy am ein gwaith neu i gymryd rhan.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru bellach yn cael ei chydnabod fel cymuned sy'n ystyriol o ddementia gan Gymdeithas Alzheimer sy'n ein galluogi i ganolbwyntio ar wella cynhwysiant ac ansawdd bywyd pobl â demensia mewn nifer o ffyrdd. Un o'r ffyrdd hyn yw drwy broses gydnabod cymunedau sy'n ystyriol o ddementia, sy'n ein galluogi i gael ein cydnabod yn gyhoeddus am ein gwaith tuag at fod yn ystyriol o ddementia.

Darllenwch ein hadroddiad dementia blwyddyn 1 yma, sy'n rhoi trosolwg o'r holl waith rydym wedi'i wneud yn ystod blwyddyn gyntaf ein cynllun demensia.

Rydym wedi datblygu ' Canllaw i gyfathrebu â phobl sy'n byw gyda dementia ' ar gyfer ein hamrywiaeth o staff a gwirfoddolwyr. Taflen ddwyieithog ar gyfer yr A5 yw hon sy'n seiliedig ar yr hyn y mae pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr wedi'i ddweud wrthym yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n cynnwys awgrymiadau ac awgrymiadau defnyddiol ar ymgysylltu a chyfathrebu, gan gynnwys pam ei bod yn bwysig cofleidio eu realiti ac ymateb i'w teimladau a'u hemosiynau. Gweler y fersiwn Saesneg yma a'r fersiwn Cymraeg yma.

Mae pobl sy'n byw gyda dementia yn dweud wrthym fod galw 999 yn gallu bod yn anodd ac yn straen, felly rydym wedi datblygu taflen addysgol mewn partneriaeth â phobl sy'n byw gyda dementia.  Cliciwch yma i weld ' beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999 '.

Cliciwch yma i weld ein fideo ' lleisiau dementia ', sy'n cynnwys cyfrifon uniongyrchol gan bobl sy'n byw gyda dementia am eu profiadau neu ddisgwyliadau o'n gwasanaethau.

Urddas mewn gofal

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi datblygu ' cynllun urddas mewn gofal ' i wella ansawdd y gofal yr ydym yn ei ddarparu i gleifion.  Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod ein cleifion yn ganolog i bopeth a wnawn, felly ar draws yr Ymddiriedolaeth ceir ' hyrwyddwyr urddas ' o wahanol ranbarthau a disgyblaethau sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella profiad y claf.

Mae'r cynllun yn adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hymddygiad ac yn ystyried y bobl fwyaf agored i niwed mewn Cymdeithas yr ydym yn dod i gysylltiad â hwy bob dydd.  Drwy'r gwaith hwn ein nod yw cynnal gwerthoedd urddas a pharch i gleifion, herio gofal gwael a gweithio i wella'r ardaloedd hynny y mae cleifion yn teimlo sy'n bwysig.

I weld ein cynllun urddas mewn gofal, cliciwch yma.  I ddarllen am ein cyflawniadau o ran darparu urddas mewn gofal drwy gydol 2016/17 cliciwch yma i weld ein taflen urddas mewn gofal.