Model Clinigol Newydd

Mae'r ffordd yr ydym yn mesur gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru wedi newid.

Ers 1974 mae ein gwasanaeth ambiwlans wedi'i fesur yn ôl yr amser mae'n ei gymryd i gyrraedd galwadau brys. Mae'r gwasanaeth ambiwlans heddiw yn darparu gofal llawer mwy soffistigedig ac felly, yn 2015, fe wnaethom dreialu model ymateb newydd a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd y gofal a ddarperir yn hytrach na'r amser a gymerodd i ni eich cyrraedd chi.

Peidiwch â phoeni - os ydych chi'n dioddef o argyfwng sy'n bygwth bywyd fel ataliad ar y galon neu golli gwaed mawr, byddwn yn dal i anfon yr adnoddau agosaf sydd ar gael mor gyflym â phosibl.

Ar gyfer cyflyrau llai difrifol, rydym yn cael ein mesur ar ba mor dda yr ydym yn eich trin a pha mor aml rydym yn llwyddo i osgoi taith i'r ysbyty trwy eich cyfeirio at y lleoliad clinigol mwyaf priodol. Mae'r model ymateb clinigol hwn yn rhoi'r claf wrth wraidd ein gwaith.

Ystyriwyd bod treial 2015 yn llwyddiant gyda'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething AC a gwerthusiad annibynnol gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) yn argymell parhad y model yn 2017. Er gwaethaf yr argymhellion cadarnhaol hyn, ni fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau ond parhau i ymdrechu ymlaen a gwella ein gwasanaethau o flwyddyn i flwyddyn.

Yn ddiweddar, rydym wedi croesawu'r Adolygiad Amber annibynnol cadarn a manwl, mae wedi tynnu sylw at fanteision ein model ymateb clinigol gyda chefnogaeth yr egwyddor ‘Cael yr ymateb gorau hyd yn oed os nad dyma'r ymateb cyflymaf’. Rydym yn cydnabod y meysydd i'w gwella ac rydym yn gweithio tuag at wella'r gofal a ddarparwn yng Nghymru ymhellach. I weld yr adroddiad llawn dilynwch y dolenni canlynol:

Cymraeg: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1134/NHS-Amber-Report-CYM-LR.PDF

English: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1134/NHS-Amber-Report-ENG-LR.PDF
 

I weld y dangosyddion ansawdd ambiwlans cyfredol ewch i'r ddolen ganlynol:

http://www.wales.nhs.uk/easc/ambulance-quality-indicators  


I weld perfformiad y Gwasanaeth Ambiwlans a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ewch i'r ddolen hon:

https://gov.wales/statistics-and-research/ambulance-services/?lang=cy

Os hoffech roi adborth ar unrhyw agwedd ar eich profiad gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, anfonwch e-bost atom yn: ppi.team@wales.nhs.uk