Header Image

Model Clinigol Newydd

Mae'r ffordd yr ydym yn mesur gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru wedi newid.

Ers 1974 mae ein gwasanaeth ambiwlans wedi'i fesur yn ôl yr amser mae'n ei gymryd i gyrraedd galwadau brys. Mae'r gwasanaeth ambiwlans heddiw yn darparu gofal llawer mwy soffistigedig ac felly, yn 2015, fe wnaethom dreialu model ymateb newydd a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd y gofal a ddarperir yn hytrach na'r amser a gymerodd i ni eich cyrraedd chi.

Peidiwch â phoeni - os ydych chi'n dioddef o argyfwng sy'n bygwth bywyd fel ataliad ar y galon neu golli gwaed mawr, byddwn yn dal i anfon yr adnoddau agosaf sydd ar gael mor gyflym â phosibl.

Ar gyfer cyflyrau llai difrifol, rydym yn cael ein mesur ar ba mor dda yr ydym yn eich trin a pha mor aml rydym yn llwyddo i osgoi taith i'r ysbyty trwy eich cyfeirio at y lleoliad clinigol mwyaf priodol. Mae'r model ymateb clinigol hwn yn rhoi'r claf wrth wraidd ein gwaith.

Ystyriwyd bod treial 2015 yn llwyddiant gyda'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething AC a gwerthusiad annibynnol gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) yn argymell parhad y model yn 2017. Er gwaethaf yr argymhellion cadarnhaol hyn, ni fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau ond parhau i ymdrechu ymlaen a gwella ein gwasanaethau o flwyddyn i flwyddyn.

Yn ddiweddar, rydym wedi croesawu'r Adolygiad Amber annibynnol cadarn a manwl, mae wedi tynnu sylw at fanteision ein model ymateb clinigol gyda chefnogaeth yr egwyddor ‘Cael yr ymateb gorau hyd yn oed os nad dyma'r ymateb cyflymaf’. Rydym yn cydnabod y meysydd i'w gwella ac rydym yn gweithio tuag at wella'r gofal a ddarparwn yng Nghymru ymhellach. I weld yr adroddiad llawn dilynwch y dolenni canlynol:

Cymraeg: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1134/NHS-Amber-Report-CYM-LR.PDF

English: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1134/NHS-Amber-Report-ENG-LR.PDF
 

I weld y dangosyddion ansawdd ambiwlans cyfredol ewch i'r ddolen ganlynol:

http://www.wales.nhs.uk/easc/ambulance-quality-indicators  


I weld perfformiad y Gwasanaeth Ambiwlans a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ewch i'r ddolen hon:

https://gov.wales/statistics-and-research/ambulance-services/?lang=cy

Os hoffech roi adborth ar unrhyw agwedd ar eich profiad gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, anfonwch e-bost atom yn: ppi.team@wales.nhs.uk