Trin Pobl yn Deg

Croeso i Trin Pobl yn Deg, Strategaeth a Chynllun Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Trwy wrando ar ddefnyddwyr ein gwasanaeth, cydweithwyr, partneriaid a rhanddeiliaid eraill, rydym wedi dysgu ers cyhoeddi rhifyn cyntaf y Cynllun Trin Pobl yn Deg (2012-16). Felly, mae’r ail fersiwn o’n strategaeth yn cynnwys ein dull o ymdrin â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, ein Amcanion Cydraddoldeb Strategol, rhai enghreifftiau o’r hyn rydym ni’n fwriadu ei wneud yn ystod y pedair blynedd nesaf a gweithredoedd corfforaethol penodol yn ogystal â gweithredoedd lleol o bob rhan o Gymru.

Mae’r holl weithredoedd yn rhan annatod o’n Cynllun Integredig Tymor Canolig sydd hefyd wedi ei gyhoeddi ar y wefan hon. Mae Trin Pobl yn Deg ar gael yn Gymraeg a Saesneg a gellir darparu fersiynau hygyrch eraill ar gais i’r perwyl hynny.

Trin Pobl yn Deg Ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Trin Pobl Yn Deg 2016/20 Strategaeth Hawliau Dynol a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Trin Pobl Yn Deg Adroddiad Blynddol 2018/19

Ein gweledigaeth yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru yw bod yn wasanaeth ambiwlans i bobl Cymru sy’n darparu gofal o’r radd flaenaf lle bynnag a phryd bynnag y bo’i angen. Bydd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn a’n Hamcanion Cydraddoldeb Strategol yn rhan annatod o wireddu ein gweledigaeth ac wrth i ni lansio Trin Pobl yn Deg rydym ni’n cydnabod cyfraniad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i les ein gweithlu, ein cleifion a’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu.

Byddwn yn parhau i wrando a dysgu fel ein bod ni’n parhau i wella’r hyn rydym ni’n ei wneud fel y gallwn drin pobl yn deg. Ar ein gorau, rydym ni’n cydweithio’n agos â phartneriaid i ddeall cymunedau lleol a’u hanghenion yn ogystal â’r rhai nad ydy eu lleisiau’n cael eu clywed bob amser.

Bydd hyn yn parhau i ddarparu tystiolaeth i ni ar draws Cymru a fydd yn ein cynorthwyo i ddarparu’r gwasanaethau gorau posibl a’r gweithle tecaf posibl. Hoffem glywed eich barn a’ch teimladau chi am ein Hymddiriedolaeth. Anfonwch neges

e-bost at peci.team@wales.nhs.uk

Edrychwn ymlaen at rannu ein llwyddiannau a’r hyn a ddysgwyd wrth i’r Ymddiriedolaeth ‘drin pobl yn deg.’

Trin Pobl yn Deg Adroddiad canol blwyddyn Ebrill – Medi 2018

*     *     *     *     *     *     *
Er mwyn i ni helpu i wasanaethu ac adlewyrchu anghenion ein cymunedau, mae’n rhaid i ni ddeall ein cymunedau a hefyd ein gweithlu.

 

Mae'r data hwn yn nodi holl broffil ein gweithlu yn flynyddol

Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-2018

*     *     *     *     *     *     *

Daeth yn ofynnol i nifer o sefydliadau, yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, gyflwyno adroddiadau ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau o 6 Ebrill 2017. Y gofyniad yw i'r sefydliadau gyflwyno adroddiadau erbyn 30 Mawrth 2018.  

Yn unol â Rheoliadau (Gwybodaeth Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau)  2017 Deddf Cydraddoldeb 2010, mae angen i gyflogwyr gyhoeddi'r wybodaeth a ganlyn: 

  • Cymedr y bwlch cyflog rhwng y rhywiau mewn tâl yr awr;
  • Canolrif y bwlch cyflog rhwng y rhywiau mewn tâl yr awr;
  • Cyfran y gwrywod a'r menywod ymhob chwartel cyflog

Cliciwch ar yr atodiad i weld ciplun o ddata bwlch cyflog rhwng y rhywiau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, fel yr oedd ar 31 Mawrth 2018.

Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019