Mwy Na Geiriau

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod llawer o bobl ond yn gallu cyfleu eu hanghenion gofal yn effeithiol trwy eu hiaith gyntaf, a’r Gymraeg yw iaith gyntaf pumed rhan o’n poblogaeth.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau parch ac urddas i ateb anghenion cyfathrebu siaradwyr Cymraeg fel rhan naturiol o’u gofal.  Tydy pawb sy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth ddim yn siarad Cymraeg, fodd bynnag, rydym i gyd wedi ymrwymo i ateb anghenion cyfathrebu pawb sy’n cysylltu â’r gwasanaeth.    

Byddwn yn cydweithio tuag at gynyddu’r cynnig rhagweithiol fel rhan annatod o ddarpariaeth gwasanaeth.

Rydym yn cydnabod bod cynnig yr hawl i ddewis pa iaith a ddefnyddir wrth ymdrin â’r Ymddiriedolaeth yn fater o angen i rai pobl ac yn fater o ddewis i bawb sy’n cysylltu â’r gwasanaeth.

Ble canfyddir anghenion cyfathrebu siaradwyr Cymraeg, mae’r Ymddiriedolaeth yn mabwysiadu agwedd tîm i ateb yr anghenion hynny er mwyn gwneud gwahaniaeth i brofiad y claf.  

Rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant dwyieithog, gan sicrhau gwasanaeth sy’n canolbwyntio mwy ar y dinesydd sy’n parchu hunaniaeth diwylliannol pobl ac yn ymdrechu i ymateb i anghenion cyfathrebu pob claf a defnyddiwr gwasanaeth fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gofal o ansawdd uchel a safonau proffesiynol.

‘Tydy pawb ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond os oes yna rywun
yn y tîm sy’n siarad Cymraeg neu’n gallu dweud ychydig o eiriau syml,
gall hynny wneud byd o wahaniaeth (profiad defnyddiwr gwasanaeth)