Partneriaethau a Datblygiadau

Mae’r Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gymunedau a sefydliadau ar draws Cymru. Gall y rhain gynnwys elusennau a grwpiau cenedlaethol neu leol. Mae gweithio gyda phartneriaid yn ddull gwych o ddysgu gwersi oddi wrth ein gilydd a rhannu arfer da.

Rhai enghreifftiau o hyn yw grwpiau ffocws a digwyddiadau gyda Chymunedau Lleiafrifol Ethnig. Mae gweithio gyda’r gymuned hon wedi ein helpu i ganfod rhai o’r heriau y mae pobl yn eu hwynebu wrth geisio defnyddio ein gwasanaethau. O ganlyniad, rydyn ni wedi gweithio i wella’r wybodaeth sydd ar gael gennym mewn ieithoedd eraill ynghyd â hyrwyddo’r cyfleuster Llinell Iaith.

Mae gweithio gyda’r gymuned fyddar a thrwm eu clyw, ynghyd â Chymdeithas Pobl Fyddar Prydain a’r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar (RNID) wedi ein helpu i edrych ar ba fath o wasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu ar gyfer y gymuned. Mae’r gwaith hwn yn parhau.

Mewn partneriaeth gyda grwp Pobl yn Gyntaf lleol sy’n sefydliad sy’n cynnwys ac ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, rydyn ni wedi llunio taflen o’r enw ‘999 - beth sy’n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999?’.   Lluniwyd ac ysgrifennwyd hon ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Nod y daflen yw hysbysu pobl am y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig wrth ffonio 999 ac mae ar fformat darluniadol hawdd ei deall.

Cliciwch yma i ddarllen am ein hymweliad i Bobl Caerdydd yn Gyntaf.

Ychydig o enghreifftiau’n unig yw’r rhain o weithio mewn partneriaeth o fewn y gwasanaeth yn ddiweddar. Os hoffech chi gysylltu â ni i drafod y gwaith hwn ymhellach, neu os hoffech chi gymryd rhan a gweithio mewn partneriaeth gyda ni, gallwch gysylltu â’r Arweinydd Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned ar 01792 311773 neu e-bost: peci.team@wales.nhs.uk