Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Tramor Partneriaethau

PONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor)

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi uno ag elusen i wella bywyd trigolion mewn ardal yn Uganda a elwir Mbale.

Yng Ngorsaf Ambiwlans y Ddraenen Wen ym mis Mawrth 2009 arwyddwyd dogfen bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth â PHONT (Ymddiriedolaeth Rhwydweithio Partneriaethau Tramor).

Mae PONT yn elusen wedi'i lleoli ym Mhontypridd. Dechreuodd yn 2002 pan gysylltodd Pontypridd â Thref Mbale yn Uganda i greu partneriaeth hir dymor er mwyn “Rhoi Terfyn ar Dlodi” yno.

Ar ôl hynny, gefeilliodd tref Pontypridd yn ffurfiol â thref Mbale, ac, yn fwy diweddar, gefeilliodd Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf â rhanbarth Mbale, sydd â chyfanswm poblogaeth o 760,000.

Mae'r cyswllt lleol uniongyrchol hwn wedi hyrwyddo'r ffordd i BONT wneud y bartneriaeth yn llawer mwy personol ac yn haws i bobl uniaethu â hi.

Gwahoddwyd rhai o staff rheng flaen Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ymuno â Phont ar ymweliad â Mbale i ymchwilio i'r posibilrwydd o sefydlu Gwasanaeth Ambiwlans Brys yn rhanbarth Mbale.

Daeth yn amlwg iddyn nhw ar unwaith gymaint oedd gan yr Ymddiriedolaeth i'w gynnig pan welon nhw nad oedd gan ranbarth Mbale unrhyw fath o wasanaeth ambiwlans. Lluniodd Swyddogion WAST, Darryl Collins a Tony Rossetti, becyn hyfforddi y gellid ei gynnig i Weithwyr Iechyd Lefel Weithredol a Hyrwyddwyr Iechyd yn y Gymuned y rhanbarth. Ym mis Tachwedd 2009, talodd naw o staff Gwasanaethau Ambiwlans Cymru o'u pocedi eu hunain i deithio i Uganda i hyfforddi'r trigain Gweithiwr Iechyd Lefel Weithredol cyntaf. Mae parafeddygon a thechnegwyr Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn casglu cyfraniadau at wasanaeth Mbale ac mae cynlluniau yn yr arfaeth i ddod â gweithwyr meddygol o Uganda i Gymru i hybu eu sgiliau hyfforddi.

Mae'r grwp wrthi'n barhaus yn casglu arian i BONT ac yn ceisio prynu nifer o feiciau modur gydag ystlysgeir ar gyfer yr ardal. I gael mwy o fanylion gallwch anfon e-bost at julian.newton@talktalk.net neu andrewpip@hotmail.co.uk  neu tony.rossetti@ambulance.wales.nhs.uk