Diogelu

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn cydnabod y gall pobl sy'n dod i gysylltiad â'n gwasanaethau fod ag anghenion bregus neu les yn ychwanegol at y gofal clinigol a ddarparwn. Gall y gofynion ychwanegol hyn amrywio o anghenion gofal cymdeithasol i amddiffyn rhag niwed a gall effeithio ar blant ac oedolion nad ydynt yn gallu amddiffyn eu hunain rhag niwed.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn bartneriaid statudol gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol eraill fel y’u diffinnir gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’r canllawiau a’r gweithdrefnau dilynol.  Ynghyd â sefydliadau eraill ledled Cymru, mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd I sicrhau ein bod yn mynd ati I atal plant, pobl ifanc ac oedolion rhag cael eu cam-drin a’u hesgeuluso; a diogelu’r rhai sydd mewn perygl o niwed. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol  nein cymunedau. Rydym yn bartner gweithredol I leihau’r niwed a achosir gan y mathau hyn o drais a gyflawnir yn erbyn holl bobl Cymru, waeth beth fo’u rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.
 

Am Gyngor a Chefnogaeth:

Mae byw heb ofn yn un o wefannau Llywodraeth Cymru, sy'n rhoi gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod. Mae'r wefan byw heb ofn ar gael yn gwefan. Gallwch hefyd gysylltu â byw ag ofn yn ddi-dâl dros y ffôn neu drwy e-bost: info@livefearfreehelpline.wales.

 

Y Tîm Diogelu

Mae'r Tîm Diogelu yn cefnogi Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i sicrhau bod gofynion canllawiau amddiffyn oedolion a phlant deddfwriaethol a Llywodraeth Cymru yn cael eu bodloni.

Mae'r tîm ymroddedig a phrofiadol yn darparu hyfforddiant ac yn rhoi cymorth i'n hymarferwyr i gyflawni eu dyletswyddau statudol i ddiogelu ac amddiffyn lles y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r tîm yn cyd-fynd ag ardaloedd byrddau iechyd ac ardaloedd ledled Cymru; hwyluso adrodd am bryderon, cefnogi asiantaethau partner i ymchwilio i gam-drin neu esgeuluso a chyfrannu at ddatblygu arferion a gweithdrefnau diogel ledled y dywysogaeth.

BETH I'W WNEUD OS YDYCH YN PRYDERU AM BLENTYN NEU OEDOLYN SY'N WYNEBU RISG

Mae gan aelodau o'r cyhoedd ran bwysig i'w chwarae wrth helpu i amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed neu mewn perygl rhag niwed.

Peidiwch â meddwl beth os ydw i'n anghywir, meddyliwch beth os ydw i'n iawn.

Os ydych chi'n gwybod bod plentyn neu oedolyn agored i niwed mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei gam-drin, mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'ch gwasanaethau cymdeithasol lleol neu'n deialu 101 a rhoi gwybod i'r heddlu ...

 Os ydynt mewn perygl ar y pryd, ffoniwch y gwasanaethau brys yn syth ar 999. Os nad ydych, ffoniwch eich gwasanaethau cymdeithasol lleol cyn gynted â phosibl i rannu eich pryderon.
 

PWY ARALL ALL HELPU
 

Mae Barnardo's Cymru yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau sy'n agored i niwed, gan eu helpu i adeiladu dyfodol gwell. Gwefan.

 


 

 

Mae Childline yn rhoi help i unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw broblem y maen nhw'n mynd drwyddi. Wefan: www.childline.org.uk

 

 Mae ECPAT UK yn sefydliad hawliau plant blaenllaw sy'n gweithio i amddiffyn plant rhag masnachu mewn plant ac ecsbloetio plant trawswladol. Gwefanwww.ecpat.org.uk

 

 

 

Elusen arbenigol yw Action on Elder Abuse (AEA) Cymru sydd wedi ymrwymo i atal cam-drin pobl hyn. Fel yr unig elusen yng Nghymru i ganolbwyntio ar gam-drin pobl hyn yn unig, mae gennym yr arbenigedd a'r profiad i gefnogi dioddefwyr, eu teuluoedd a'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Rhif llinell gymorth: 080 8808 8141. Gwefan.

 

 


Llinell gymorth gyfrinachol am ddim 24 awr yw'r llinell arian, sy'n rhoi gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hyn.  Ar agor bob dydd o'r flwyddyn. Ffôn: 0800 4 70 80 90. Gwefan: www.thesilverline.org.uk  

 

Ffoniwch 08000 121 700 i gael help, adrodd am amheuaeth neu geisio cyngor. Gwefan: www.modernslaveryhelpline.org/

 

 

Mae BAWSO yn gweithio gyda goroeswyr i greu cynlluniau cymorth unigol, a all gynnwys cymorth ariannol, cymorth i gael gafael ar wasanaethau a thriniaeth iechyd, cwnsela arbenigol, cyngor cyfreithiol cysylltiedig â throsedd a mewnfudo, addysg a chyflogaeth cyfleoedd a chymorth arall yn ôl yr angen. Mae BAWSO yn darparu llety i ddynion a menywod fel rhan o'u cymorth. Gallant hefyd weithio ar sail allgymorth gyda'r rhai nad oes arnynt angen llety.  Os oes angen help arnoch gallwch gysylltu â gweithiwr cyngor ar 029 20644633 neu 0800 7318147. Gwefan: www.bawso.org.uk/

 

Dogfennau Deddfwriaeth Allweddol

Social Services and Well-being (Wales) Act 2014

All Wales Child Protection Procedures 2008

Violence against Women Domestic Abuse and Sexual Violence (Wales) Act 2015

The Serious Crimes Act 2015

Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

Safeguarding Children: Working Together Under the Children Act 2004
 

Gwasanaethau Eiriolaeth

Os nad ydych yn hapus gyda’r gofal gawsoch gan y gwasanaeth ambiwlans, efallai y byddwch yn dymuno siarad gydag eiriolydd.  Mae eiriolydd yn rhywun sy’n eich helpu i ddweud eich dweud a rhoi eich barn.  Gallant gynnig cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor a’ch helpu i gwyno os dymunwch.  Mae eiriolydd yn annibynnol o’r gwasanaeth a bydd yn siarad gyda chi’n gyfrinachol.  Mae gennych hawl i eiriolydd yn rhad ac am ddim. 

Er mwyn trefnu eiriolydd, byddwch angen cysylltu â’r Bwrdd Iechyd Lleol.  Gallwch weld manylion cyswllt y
Bwrdd Iechyd trwy glicio yma