Rhyddid Gwybodaeth

Hawl I Wybodaeth

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i’r cyhoedd weld pob math o wybodaeth a gedwir gan y GIG a’i bartneriaid, gan gynnwys yr hawl i gael gwybod a oes gwybodaeth ar gael a’r hawl i dderbyn y wybodaeth honno.

Yn unol ag Adran 19 o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) 2000, mae dyletswydd ar yr Ymddiriedolaeth i fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth am yr Ymddiriedolaeth. Pwrpas y Ddeddf yw hybu mwy o ddidwylledd gan awdurdodau cyhoeddus – mae’r Ymddiriedolaeth yn un o’r rhain.

Mae Cynllun Cyhoeddi Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n arweiniad i’r wybodaeth a gyhoeddir yn rheolaidd gan yr Ymddiriedolaeth.

Mae’r Cynllun ar gael drwy glicio ar y cyswllt isod. Ar hyn o bryd mae’r cynllun yn cael ei adolygu wrth i’r Ymddiriedolaeth weithio tuag at sicrhau bod cynifer o ddogfennau ag sy’n bosibl ar gael drwy fynd ar y wefan hon. Yn y cyfamser, a fyddech chi cystal â chysylltu â ni drwy’r cyfleusterau ymateb neu ysgrifennu/anfon e-bost i ofyn am wybodaeth.

Yn unol â’r Ddeddf, mae gennych hawl i ofyn am ystod o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth.

Isod, mae arweiniad yr Ymddiriedolaeth ar sut i wneud cais yn unol â’r Ddeddf.

Polisi Rhyddid Gwybodaeth (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Hypergyswllt i Gynllun cyhoeddi FOI (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Lawrlwythwch Canllaw i Wybodaeth (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Os na fydd y wybodaeth rydych chi ei angen ar gael ar y wefan, gallwch ofyn amdani drwy e-bost neu gallwch ddefnyddio’r ffurflen FOI isod

Ffurflen Gais Cyswllt FOI ( Ar gael yn Saesneg yn unig)

Gallwch lawr lwytho’r ffurflen, ei chwblhau a’i hanfon at y cyfeiriad ar waelod y ffurflen. Os na fydd eich cais yn dod o fewn y Ddeddf FOI, mae’n bosibl y bydd yn cael ei drin yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998 ac y Ddeddf Diogelu Data 2018.

 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol mae gennych hawl i weld eich cofnodion clinigol neu unrhyw ddata personol a gedwir amdanoch, gan gynnwys gwybodaeth a gedwir ar bapur neu mewn fformat electronig.

Noder os gwelwch yn dda: fel arfer, mae'n rhaid talu am gael copi o'ch cofnodion. Mewn rhai amgylchiadau, gall fod cyfyngu ar eich hawl i gael manylion eich cofnodion iechyd, er eich budd eich hunan neu am resymau eraill.

Os dymunwch gael mynediad i’ch cofnodion, dylech gysylltu â’r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth, Pencadlys, Llanelwy Ffôn 01745 532907 begin_of_the_skype_highlighting 01745 532907 FREE  end_of_the_skype_highlighting

Ffurflen Mynediad I Wybodaeth (Ar gael yn Saesneg yn unig)

Os na fyddwch chi’n fodlon gyda’r wybodaeth a roddwyd i chi, gallwch ofyn am adolygiad mewnol fydd yn cael ei gynnal gan rywun nad oedd yn ymwneud â’r cais gwreiddiol.

Os byddwch chi’n dal yn anfodlon gyda’r ymateb, gallwch yn y pen draw gyfeirio eich achos at swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn Information Commissioner’s office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. I weld gwybodaeth a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth ar sut i gwyno yn unol â Rhyddid Gwybodaeth.