Straeon Digidol

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru’n casglu storïau digidol oddi wrth gleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau. Gall y storïau sôn am unrhyw brofiad o ddefnyddio’r gwasanaeth ambiwlans, da a drwg. Ffilmiau personol, byr sy’n cael eu creu drwy ddefnyddio recordiad o lais a lluniau yw storïau digidol. Darlun o brofiad person o lygad y ffynnon yw canlyniad hyn. Mae storïau digidol yn offeryn pwerus a all helpu’r Ymddiriedolaeth i edrych yn fanwl ar ei harferion presennol a’n helpu ni i ddatblygu a gwella’r gwasanaethau a gynigir i gleifion.

Os hoffech chi rannu eich stori am eich profiad o ddefnyddio un o’n gwasanaethau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Storïau Digidol, gallwch gysylltu â’r Tîm Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned ar 01792 311773 neu anfon neges e-bost at ppi.team@wales.nhs.uk.

Isod mae dewis o storïau i chi eu gwylio.

Ei Dymuniad Olaf
Mae’r stori hon yn disgrifio sut y llwyddodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i weithio gyda Gwasanaethau Gofal Lliniarol y Bwrdd Iechyd lleol i helpu teulu i gyflawni dymuniadau terfynol mam - https://youtu.be/li4mya2rTxU

Stori Will - BSL ar Waith
Gwrandewch ar un o'n Technegwyr Ambiwlans yn disgrifio sut y llwyddodd i ddefnyddio'r sgiliau Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a ddysgodd gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gyfathrebu â chlaf â cholled clyw - https://youtu.be/sOWIMkraEGQ

Stori Eric
Yn y stori hon, mae Eric yn codi rhai materion pwysig sy'n ymwneud â byw gyda cholli golwg, a sut mae ei gi tywys, Darcy, yn ei helpu i gynnal ei annibyniaeth a'i symudedd.

Mewn ymateb i stori Eric rydym yn cynllunio cyfres o gamau i geisio atal digwyddiadau tebyg i'r un y mae'n eu disgrifio rhag digwydd eto, gan gynnwys:
  • Datblygu dogfen ganllaw Cŵn Cymorth i'n staff,
  • Codi ymwybyddiaeth staff trwy hyfforddiant, gan gynnwys cydweithredu â Guide Dogs Cymru,
  • Cyflwyno stori Eric mewn cyfarfodydd gweithredol a chyfarwyddiaeth i sicrhau bod y materion a godir yn cael eu cydnabod a'u trafod ar y lefelau uchaf yn y sefydliad.

Disgwyliadau a Profiadau Pobl Hyn 
Fel rhan o'n ymgysylltu parhaus â Phobl Hyn, rydym wedi cwrdd â nifer o unigolion, grwpiau a fforymau ar draws Cymru i gipio profiadau pobl hyn ac i ddysgu am yr hyn y maent yn ei ddisgwyl wrth alw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae rhai themâu cyffredin a ddaeth i'r amlwg oedd yr awydd i gael eu trin gan staff proffesiynol, gwybodus a chyfeillgar, yr angen i gael eu trin fel unigolyn a phwysigrwydd cynnal urddas a pharch.

Gallwch weld ein fideo byr yma i ddysgu mwy am yr hyn y mae Bobl Hyn wedi bod yn dweud wrthym.

Mae hyn yn gyswllt i YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YWeSEb1VNcY

Stori Geoff

Ym mis Rhagfyr 2015, gwnaethom gyfarfod Geoff, claf arennol a oedd yn cael rhai problemau cyrraedd a gadael ei apwyntiadau, ac yn gorfod aros am amser hir i gael ei ddewis i fynd adref. Mae Geoff wedi'i gofrestru'n ddall, ac yn sôn am ei rwystredigaeth gyda'r trefniadau cynllunio o fewn ein gwasanaeth, yn enwedig o gael colli golwg.

Gwrandewch ar Geoff yma.

Cyrraedd yn gynnar - Sroti Reuben

Daeth, Joe-Aan Duthie, parafeddyg o Abertawe i Fwrdd Ymddiriedolaeth ym  mis Medi, i sôn am ei phrofiad wrth ymateb i alwad o enedigaeth Reuben a anwyd cyn pryd ym mis Mai. Derbyniwyd y stori yn dda iawn ac rydym wedi cyfarfod â Joe-Aan a rhieni Reuben  ers hynny i recordio eu stori. Gweler y stori yma.

Wnaeth rhieni Reuben canmol Joe-Aan a'r criw am eu hymateb cyflym ac ar mwyn mynd a nhw i'r lle iawn ar gyfer y driniaeth gywir. Hefyd wnaeth Joe-Aan canmol pob un o'r gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill a oedd yn gysylltiedig â genedigaeth a gofalu am faban Reuben.

Evan yr Arwr

Ym mis Ebrill 2015, wnaeth mam Evan cwympo yn y cartref. Roedd Evan, sy'n 7, yn ddewr a galwodd 999. Wnaethom rhannu'r stori hon gyda'n Pwyllgor Ansawdd, Profiad y Claf a Diogelwch ym mis Mai, ac yn awr wedi gallu recordio Evan a'i fam ar fideo. Gweler y stori yma. Rydym hefyd wedi gweithio gyda ysgol Evan i siarad â'r plant am yr hyn sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999.

Yn dilyn y stori hon rydym yn edrych ar wella ein technegau holi wrth siarad â phlant a phobl ifanc dros y ffôn.

Stori Sally

Gwyliwch yma: Stori Sally

'Rhestr ddymuniadau' Sally fydd i gael gwasanaeth cludiant cartref cyflymach, yn enwedig pan mae hi'n teimlo'n sâl ac yn flinedig iawn ar ôl cael triniaeth. Mae'n teimlo bod cerbydau Ambiwlans yn 'sigledig' i deithio ar.

Rydym yn gweithio gyda staff i wella profiad dydd i ddydd Sally o ddefnyddio ein gwasanaeth cludiant di-frys i'r ysbyty. Rydym hefyd yn gweithio ar foderneiddio rhan yma o'r  gwasanaeth fel rhan o drawsnewid y gwasanaeth Ambiwlans.

Gwybodaeth ar flaen fy mysedd

Gwyliwch yma: Gwybodaeth ar flaen fy mysedd
Beth ddigwyddodd nesaf... 

Mae’r stori hon yn amlygu pa mor ddefnyddiol yw gwefan Galw Iechyd Cymru fel arf i aelodau’r cyhoedd dderbyn gwybodaeth, yn arbennig rhybuddion iechyd. O ganlyniad i’r stori hon, rydym yn trefnu ymgyrch Cymru gyfan i godi ymwybyddiaeth am y wefan a’r prif nodweddion.