Datganiad Preifatrwydd

Rhybudd Preifatrwydd Atodol i Gleifion yn ystod Covid-19

Cliciwch yma i weld sut mae Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans GIG Cymru yn defnyddio'ch gwybodaeth i'ch amddiffyn chi ac eraill yn ystod yr achosion o Covid-19. Mae'n ategu ein prif Rybudd Preifatrwydd sydd ar gael yma.
 

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymroddedig i sicrhau diogelwch a phreifatrwydd pob unigolyn sy’n defnyddio’r wefan hon.

Mae’r datganiad sy’n dilyn yn amlinellu arferion preifatrwydd www.ambulance.wales.nhs.uk Mae’n berthnasol i’r wefan hon yn unig.

Casglu a defnyddio gwybodaeth
Drwy roi eich manylion i ni, rydych yn rhoi eich caniatâd y gallai eich gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu at y dibenion angenrheidiol er mwyn cynnal a gwella ein gwasanaethau, a rhoi'r cyngor priodol i chi. Pan fyddwch yn cyflwyno data ar y wefan hon yn wirfoddol (Mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth neu holiaduron), cofnodir y wybodaeth er mwyn gwerthuso a gwella'r wefan yn barhaus.

Bydd y wybodaeth sy'n cael ei gasglu wrth y ffurflen adborth ar-lein yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.  Mae pob cais am wybodaeth yn cael ei gofnodi er mwyn i ni werthuso a gwella ein gwasanaeth.

Tracio defnyddwyr
Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr i ddatblygu cynnwys a ddarperir ar y safle. Mae Google Analytics (GA) yn wasanaeth rhad ac am ddim a ddarperir gan Google sy'n cynhyrchu ystadegau manwl am yr ymwelwyr i wefan.

Mae'r wybodaeth a gasglwyd yn cynnwys tudalennau gwe cyfeirio/ymadael, patrymau clicio, y rhan fwyaf/leiaf o'r tudalennau gwe, hyd y sesiwn, nifer yr ymwelwyr, y math o borwr, system weithredu, ac ati. Cesglir gwybodaeth drwy ddefnyddio briwsion. Ni chesglir unrhyw wybodaeth bersonol.


Cwcis
Darn o ddata yw ‘Cwci’ sy’n cael ei gadw ar yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr pan fydd yn ymweld â gwefan.  Mae’n cynnwys gwybodaeth syml am hunaniaeth y defnyddiwr ond nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol. 

Google Analytics
Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi ar y we a ddarperir gan Google inc. (' Google ').  Mae Google Analytics yn defnyddio ' Cookies ' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a'i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgaredd defnyddwyr ar gyfer y wefan hon.  Gall Google hefyd drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fydd yn ofynnol gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu pan fo trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddaliwyd yn flaenorol.  Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cydsynio i'r gwaith o brosesu data amdanoch gan Google yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch bolisi preifatrwydd llawn a thelerau gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl.

Mae'r wefan hon hefyd wedi rhoi ar waith adroddiadau demograffeg a diddordeb Google Analytics. Fe'i defnyddir i gael cipolwg ar oedran, rhyw a diddordebau ein defnyddwyr er mwyn ein helpu i wneud penderfyniadau ar sut i wella'r wefan yn y dyfodol.

Gall defnyddwyr ddewis peidio â rhoi gwybod am hyn drwy ymweld â Gosodiadau Google Ads. Mae ychwanegyn y porwr eithrio Google Analytics ar gael i'w lawrlwytho hefyd.

Ffeiliau cofnodi
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cadw cofnod o’r tudalennau y mae defnyddwyr yn ymweld â hwy ar y wefan er mwyn dadansoddi tueddiadau, gweinyddu’r wefan a dilyn symudiadau defnyddwyr er mwyn gwella ein gwefane.  Nid yw ein cofnodion yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr.

Cysylltiadau
Mae’r wefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill.  Nid yw Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gyfrifol am bolisiau preifatrwydd y gwefannau eraill.  Rydym yn annog defnyddwyr i fod yn ymwybodol o hynny pan fyddant yn gadael ein gwefan ac i ddarllen polisiau preifatrwydd y gwefannau eraill.