Ffigyrau Perfformiad Diweddaraf

Cesgli'r wybodaeth ystadegol ganlynol gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Cyhoeddi’r ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaeth Meddygol Brys (GMB)

Caiff allbynnau ystadegol perfformiad swyddogol (a ddosberthir fel perfformiad y GIG) eu diffinio fel Ystadegau Gwladol. Diffinnir Ystadegau Gwladol fel Ystadegau Swyddogol sydd wedi eu cymeradwyo gan Awdurdod Ystadegau'r DU ac sy’n cydymffurfio at ddibenion y Cod.(http://www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics/index.html)

Cyhoeddir ystadegau ar berfformiad GMB bob dydd Mercher olaf y mis am 9:30am

  • Crynodeb am wybodaeth ar berfformiad i'w gweld yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad y gorffennol a gafodd ei ryddhau yma

Galw Iechyd Cymru (GIC)

Diffinnir allbynnau ystadegol swyddogol Galw Iechyd Cymru (a ddosberthir fel iechyd sylfaenol a chymunedol) fel ystadegau swyddogol gan y Ddeddf Ystadegau a’r Gwasanaethau Cofrestru 2007. Cynhyrchir hwy gan Lywodraeth Cymru i egwyddor y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.(http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice/index.html)

Cyhoeddir ystadegau ar berfformiad Galw Iechyd Cymru yn chwarterol ar y dydd Mercher cyntaf ar y dyddiadau canlynol:

5ed Awst 2015 | 4ydd Tachwedd 2015

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r calendr cyhoeddiadau

  • Crynodeb am wybodaeth ar berfformiad i'w gweld yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad yma
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar berfformiad y gorffennol a chafodd ei rhyddhau yma

Trefniadau ar gyfer mynediad i ystadegau cyn eu rhyddhau

Yn ychwanegol i staff sy’n llunio adroddiad ystadegol, caniateir i unigolion penodol cael mynediad cynnar i’r ystadegau swyddogol.

Mae hyn yn galluogi unigolion i gyflwyno sylwadau cyhoeddus ar yr ystadegau ar sail dealltwriaeth gywir ohonynt fel Llywodraeth Cymru (Cynhyrchydd Ystadegau) a thimau Gweithredol a Chyfathrebu’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae'r rheolau a'r egwyddorion sy'n llywodraethu ar fynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau wedi'u nodi yng Ngorchymyn Gweld Ystadegau Swyddogol cyn eu Rhyddhau (Cymru) 2009. Mae hyn i sicrhau ein bod yn dilyn rheolau Awdurdod Ystadegau'r DU ar gyfer trefniadau mynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau.

Er mwyn bod yn agored a thryloyw cyhoeddir y teitl o’r adroddiadau ystadegol lle mae trefniadau mynediad cyn eu rhyddhau yn berthnasol. Rydym yn cynnwys teitlau swyddi'r holl unigolion a'r sefydliadau y maent yn perthyn iddynt. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhestr eu hunain ar gyfer trefniadau mynediad i ystadegau swyddogol cyn eu rhyddhau. http://gov.wales/statistics-and-research/about/pre-release-access/?lang=cy

Rhestr Mynediad Cyn Rhyddhau data ar gyfer WAST

Y Tîm Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru
Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol a TGCh Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygiad Sefydliadaol Gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio ac Ansawdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Strategaeth Cynllunio 7 Partneriaeth Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwr Gweithrediadau x 3 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Rheolwr Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dirprwy Rheolwr Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Uwch Swyddog Cyfathrebu Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Cyfarwyddwyr Anweithredol x 6 Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Pennaeth Gwybodeg Iechyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Tîm Gwybodeg Iechyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cyflwyno Gwybodaeth a Safonau: AMB_InfoManagement@wales.nhs.uk