Bod yn Yrrwr Gwasanaeth Car Gwirfoddol

Beth yw Gyrwyr Gwasanaeth Ceir Gwirfoddol?

Mae'r gwasanaeth ceir gwirfoddol (VCS) yn rhan werthfawr o'r gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys. Mae'n cynnwys tîm o yrwyr gwirfoddol ymroddedig ledled Cymru sy'n defnyddio eu ceir eu hunain ac yn rhoi o'u hamser i helpu i gludo miloedd o gleifion i apwyntiadau ysbyty ac oddi yno fel dialysis arennol, oncoleg a chleifion allanol.

Mae gyrwyr ceir gwirfoddol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gleifion ledled Cymru sy'n dibynnu arnynt am gludiant i'w hapwyntiadau meddygol ac oddi yno. Mae gwirfoddolwyr yn aml yn cyfleu cleifion rheolaidd a gallant ddatblygu perthynas gref â nhw. I'r gyrwyr eu hunain, gall y profiad fod yn wobrwyol iawn ac rydym yn gwybod cymaint mae ein cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaeth.  

Mae gyrwyr VCS yn gorchuddio miliynau o filltiroedd ar draws Cymru bob blwyddyn ac yn darparu cludiant i'r cleifion hynny sy'n gallu teithio mewn car. Mae'r oriau gwaith yn hyblyg a thelir treuliau i wirfoddolwyr ar ffurf lwfans milltiroedd o 40c y filltir, i gwmpasu pob milltir a gyflawnir ar ran y gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.   

Dod yn Yrrwr Gwasanaeth Car Gwirfoddol:

Rydym bob amser yn ceisio recriwtio mwy o bobl i'r gwasanaeth ceir gwirfoddol ledled Cymru ac yn annog ceisiadau gan unrhyw un sydd ag awydd i helpu pobl ac sy'n barod i gynnig eu hamser sbâr.

Byddai disgwyl i yrwyr ceir gwirfoddol gludo cleifion symudol rhwng eu cartrefi a'u hysbytai i fynychu apwyntiadau meddygol. Gallai hyn naill ai olygu siwrneiau lleol neu bellter hir i ysbytai ledled Cymru a Lloegr.

Amdanoch chi:

• Os ydych yn meddu ar drwydded yrru lawn y DU (uchafswm 3 pwynt cosb)

• Mae gennych fynediad at gar sydd ag o leiaf bedwar drws ac sydd wedi'i yswirio'n llawn, (efallai y bydd angen i chi hysbysu eich yswiriwr).

• Eich bod yn fodlon ymgymryd â sgrinio iechyd galwedigaethol • eich bod yn fodlon ymgymryd â gwiriad y gwasanaeth datgelu a gwahardd a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth

Os yw hyn yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, yna byddem yn hoffi clywed gennych!

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost at: enquiries.vcs@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth am sut i fod yn yrrwr car gwirfoddoli, cysylltwch â gweinyddwr gwasanaeth ceir gwirfoddol yn eich ardal:

Rhanbarth y Gogledd: Cheryl Hunter 07966344551 / Elaine Gardiner 07966344572 amb_acs_hq@wales.nhs.uk

Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin: Rachel Williams 07823 580808 Rachel.Williams39@wales.nhs.uk

Rhanbarth y De-ddwyrain: Rachel Leighfield 07384 457036 Rachel.Leighfield@wales.nhs.uk