Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cysylltau defnyddiol

Mae yna nifer o wefannau sy’n benodol i blant a phobl ifanc. Cliciwch ar y cyswllt isod i weld y wefannau.

 


 

Carmarthenshire Youth

http://www.carmarthenshireyouth.co.uk/cym/ yw wefan newydd sbon ar gyfer pobl ifanc yn benodol yn Sir Gaerfyrddin. Gallwch chi greu eich proffil eich hun ac ysgrifennu erthyglau eich hun neu roi gwybod i bobl am ddigwyddiadau sydd i ddod. Unwaith y byddwch wedi gorffen ysgrifennu ar y wefan, gallwch lwytho ffotograffau, fideos neu gerddoriaeth.

Byddwch yn greadigol: creu fideos, tynnu lluniau, ac efallai yn cael sylw ar wefan CLIC cenedlaethol. Gallwch ysgrifennu mewn gwirionedd am unrhyw beth!

______________________________________________________________________

Young Minds - www.youngminds.org.uk
Young Minds yw'r unig elusen genedlaethol yn y DU sy'n ymrwymo i wella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc a grymuso a'u rhieni a'u gofalwyr.

Cliciwch y cyswllt uchod i gael mwy o wybodaeth sydd ar eu gwefan.
_______________________________________________________________________

GwirVolwww.gwirvol.org/cy
Mae GwirVol yn bartneriaeth amrywiol unigryw yng Nghymru, ar gyfer hyrwyddo, cefnogi a hybu gwaith gwirfoddol ieuenctid, dan arweiniad safbwyntiau pobl ifanc drwy gyfrwng ein partner GwirForce sydd hedyf dan arweiniad pobl ifanc.

Cliciwch ar y cyswllt uchod i gael fwy o wybodaeth a ffeindio allan sut gallwch gymryd rhan mewn gwirfoddoli.
______________________________________________________________________

FRANK - www.talktofrank.com
Rhestr A-Z o sylweddau sy'n egluro eu hymddangosiad a'u defnyddiad, effeithiau, siawns o ddod yn ddibynnol arno, risgiau iechyd a chyfraith y DU.

Gallwch gysylltu â FRANK am gyngor a chymorth trwy e-bost, neges testun neu dros y ffôn. Rhif ei llinell gymorth yw 0800 77 66 00, sydd ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.
______________________________________________________________________

GOSH - www.gosh.org
Ysbyty Great Ormond Street yw Ysbyty Plant fwyaf yn y DU, sy'n edrych ar ôl plant sâl. I ddysgu am gyflyrau iechyd gwahanol, beth mae'n fel i aros yn yr ysbyty a chlywed storion plant arall, cliciwch y cyswllt uchod..
______________________________________________________________________

NSPCC - www.nspcc.org.uk
Gweledigaeth NSPCC yw diwedd ar greulondeb i blant yn y DU. Maent yn ymgyrchu i newid y gyfraith, yn darparu llinell gymorth Childline a NSPCC, cynnig cyngor i oedolion a llawer mwy.

Rhif llinell gymorth NSPCC yw 0808 800 5000, gallwch ei gysylltu â rhif hwn os ydych yn pryderu am blentyn.
______________________________________________________________________ 

Childline - www.childline.org.uk
Mae Childline yn wasanaeth cwnsela i blant a phobl ifanc. Gallwch gysylltu â Childline am unrhyw beth - does dim problem sydd yn rhy fawr neu'n rhy fach. Os ydych yn teimlo'n ofnus neu allan o reolaeth neu dim ond eisiau siarad â rhywun, gallwch gysylltu â Childline.

Rhif llinell gymorth Childline yw 0800 1111. Ewch i'w gwefan i gael gwybod ffyrdd eraill y gallwch gysylltu â'r gwasanaeth.
______________________________________________________________________

Young Carers - www.youngcarers.net
Young Carers net yw gwefan a gwasanaeth cymorth ar-lein ar gyfer pobl ifanc sy'n 18 oed ac iau yn y DU, sy'n helpu i ofalu am rywun yn eu teulu sydd â salwch, anabledd, dibyniaeth ar gyffuriau/alcohol neu gyflwr iechyd meddwl.
______________________________________________________________________

CLIC Ar-lein - www.cliconline.co.uk
Sianel ar-lein a chylchgrawn chwarterol sy'n cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc 11-25 oed yng Nghymru. Gwybodaeth am ystod eang o bynciau a materion a gwybodaeth am ble i gael cymorth yn eich ardal leol.

______________________________________________________________________

Bullies Out - www.bulliesout.com
Mae'r sefydliad yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion, ysgolion, lleoliadau ieuenctid a chymunedol sydd wedi eu heffeithio gan fwlio. Mae hefyd ganddynt fentoriaid ar-lein sydd ar gael bob dydd i sgwrsio mewn amgylchedd diogel, sicr fforwm ar-lein am unrhyw bryderon fwlio.
______________________________________________________________________

Meddwl eich fod yn gwybod - www.thinkuknow.co.uk
Ar y wefan yma gallwch ffeindio'r wybodaeth ddiweddaraf am wefannau hoffech ei ymweld â, ffonau symudol a thechnoleg newydd. Ffeindio allan beth sydd yn dda, beth sydd ddim yn dda a beth allwch wneud amdano.  
______________________________________________________________________

Conwy Ifanc - www.youngconwy.com
Mae hwn yn wefan hygyrch iawn sy'n cwmpasu ystod eang o faterion yn glir iawn a anelir at ei gynulleiddfa darged. Mae'n cael ei rhannu mewn i ddau wefan, Conwy Ifanc 1 sydd ar gyfer "plant bach a'i rhieni" a Conwy Ifanc 2 sydd ar gyfer "Pobl yn ei harddegau".
______________________________________________________________________

Beat Cymru -
https://www.b-eat.co.uk
Mae Beat yn darparu llinellau cymorth, cymorth ar-lein ac mae yna rwydwaith o grwpiau hunan-gymorth ar draws y DU, i helpu oedolion a phobl ifanc yn y DU i guro eu hanhwylderau bwyta. 
______________________________________________________________________

NDCS Buzz www.buzz.org.uk
Mae gefan Buzz ar gyfer Plant a Phobl Ifanc. Ar y wefan gallwch chwarae gemau, gwneud ffrindiau newydd, darllen am dopigau diddorol a gofyn cwestiynnau.

______________________________________________________________________

Brook - www.brook.org.uk

Gwybodaeth gyfrinachol, am ddim i bobl o dan 25. Gallwch hefyd ffonio Brook ar 0808 802 1234.