Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Technegwyr Meddygol Brys (EMT)

Technegwyr Meddygol Brys (EMT)

Mae Technegwyr Meddygol Brys (EMT) yn gweithio gyda Technegwr Meddygol Brys arall a Pharafeddygon fel rhan o griw ambiwlans ac yn cael eu hyfforddi i ddelio ag argyfyngau meddygol. Maent yn ymateb i argyfwng a galwadau brys 999 o bobl yn y gymuned leol. Gallai hyn fod yn salwch neu anaf sydyn, fel person yn cael trawiad ar y galon neu ddamweiniau difrifol fel damwain car.

Gall EMT ddadebru a sefydlogi cleifion trwy ddefnyddio technegau cynnal bywyd sylfaenol, darparu ocsigen i leddfu poen, rhoi triniaeth i bobl ddiabetig a defnyddio gwahanol fathau o offer os yw'r claf yn gweld yn anodd anadlu'n arferol.

Bydd EMT hefyd yn cymryd rhan wrth drosglwyddo cleifion i ysbytai eraill, os maent yn sâl iawn, ac mae angen mwy o ofal a thriniaeth arbenigol.

I ddod yn EMT rhaid i chi:

  • cael o leiaf pump TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg Iaith a phwnc Gwyddonol - neu gymwysterau addysgol cyfwerth eraill
  • dal trwydded yrru lawn sydd angen cynnwys categoriau C1 a D1
  • beidio cael unrhyw gollfarn am unrhyw droseddau gyrru difrifol

Mae'n rhaid i chi hefyd fod yn:

  • aeddfed
  • person gofalgar a thosturiol
  • gonest
  • sgiliau trefnu da
  • parodrwydd i weithio sifftiau

Hyfforddiant

Bydd dechrau'r rhaglen hyfforddiant yn cynnwys:

  • tair wythnos o hyfforddiant gyrrwr preswyl
  • naw wythnos o hyfforddiant preswyl yn y Coleg Hyfforddi Cenedlaethol, Abertawe

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich hyfforddiant yn llwyddiannus, bydd hyfforddeion yn parhau â'u hyfforddiant mewn gorsaf neu grwp o orsafoedd, am gyfnod o 12 mis, yn gweithio ochr yn ochr â Technegwyr Ambiwlans a Parafeddygon cymwys.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen yma, bydd hyfforddeion yn cael eu penodi fel Technegwyr Meddygol Brys cymwys.

Gwybodaeth bellach: