Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cynghorydd Nyrsio

Ymgynghorwyr Nyrsio

Mae Ymgynghorwyr Nyrsio yn GIG 111 Cymru (sy'n rhan o Wasanaeth Ambiwlans Cymru), yn gweithio mewn canolfannau cyswllt wedi'u lleoli yng Nghymru ac yn cymryd galwadau ymholiadau iechyd o bobl yn y gymuned leol sydd wedi ffonio 11 neu 0845 46 47 neu a allai fod wedi ffonio 999 ac nad ydynt wedi angen ymateb brys 999. Gall hyn fod yn ystod y dydd neu'r nos fel yr ydym ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae pobl naill ai'n ffonio am eu hunain neu am rywun arall ac yn galw am nifer o resymau megis dannoedd, anhwylder stumog, dolur gwddf, archoll a hyd yn oed poen yn y frest.

Gan na all yr Ymgynghorydd Nyrsio weld y claf, mae angen iddynt gofyn cwestiynau gwahanol dros y ffôn a gyda chymorth system gyfrifiadurol arbennig, gall yr Ymgynghorydd Nyrsio asesu'r claf i geisio darganfod beth sydd o'i le. Yn dilyn yr asesiad gall yr Ymgynghorydd Nyrsio wedyn penderfynu beth sydd angen iddynt ei wneud nesaf i helpu'r claf gwella. Gall hyn gynnwys siarad â fferyllydd lleol neu feddyg teulu neu edrych ar ôl eu hunain yn y cartref. Ar gyfer argyfwng mwy difrifol megis poenau yn y frest, ac i gael cymorth yn gyflym, bydd yr Ymgynghorydd Nyrsio yn cysylltu â'r gwasanaeth ambiwlans.

Mae Ymgynghorwyr Nyrsio sy'n gweithio o fewn Galw Iechyd Cymru yn Nyrsys Cofrestredig gymwys ac mae ganddynt brofiad o wahanol gefndiroedd megis gofalu am oedolion, plant, babanod newydd-anedig a chleifion sydd â phroblemau iechyd meddwl. Er mwyn cadw i fyny a phethau ac i wneud yn siwr eu bod yn rhoi'r cyngor gorau i'r claf, mae'r Ymgynghorwyr Nyrsio yn derbyn hyfforddiant rheolaidd ac i helpu ymhellach, gallant hefyd ddefnyddio llyfrau meddygol a gwefannau dibynadwy.


I fod yn Nyrs Gynghorydd yn Galw 111 Cymru, mae angen:
- bod yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig (Lefel 1) gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad ar ôl cofrestru
- sgiliau cyfathrebu a gwrando da
- sgiliau TG da

I ddarganfod mwy am weithio i ni chysylltwch â'r Llinell Recriwtio ar 01792 562909.

Gwybodaeth bellach:

 Cliciwch yma i ddarllen - Diwrnod ym Mywyd Cynghorydd Nyrsio