Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Parafeddyg

Parafeddygon

Mae parafeddygon yn bobl fedrus iawn sy'n ymateb i argyfwng a galwadau brys 999 o bobl yn y gymuned leol. Gallai hyn fod yn salwch neu anaf sydyn, fel person yn cael trawiad ar y galon neu ddamweiniau difrifol fel damwain car.

I gyrraedd argyfwng, bydd y Parafeddyg naill ai'n cyrraedd mewn Cerbyd Ymateb Cyflym (RRV) neu mewn Ambiwlans fel rhan o Griw Ambiwlans sy'n cynnwys Technegydd Meddygol Brys.

Pan fydd y Parafeddyg yn cyrraedd, byddant yn asesu'r claf i weld a oes angen triniaeth cyn penderfynu beth i'w wneud nesaf. Gall hyn gynnwys cadw'r claf yn y gartref i ofalu am eu hunain, gysylltu â'r meddyg teulu neu eu cymryd i'r ysbyty. Mae Parafeddygon hefyd yn ymateb i alwadau di-frys ac yn trosglwyddo cleifion i ysbytai eraill os oes angen mwy o ofal neu driniaeth arbenigol.

Er mwyn helpu i roi'r gofal gorau i gleifion, mae Parafeddygon yn derbyn llawer o hyfforddiant ac yn defnyddio llawer o offer achub bywyd a meddyginiaethau sy'n cael eu gwneud ar yr ambiwlans.

I fod yn Barafeddyg, bydd angen i chi fod:

  • yn 18 mlwydd oed neu dros
  • meddu o leiaf 5 TGAU gradd C ac uwch gan gynnwys Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg a phwnc Gwyddoniaeth
  • Bydd angen i chi hefyd astudio cwrs llawn amser, dwy flynedd, ym Mhrifysgol Abertawe, sy'n arwain at Ddiploma mewn Gwyddoniaeth Parafeddyg

Bydd angen i chi hefyd:

  • fod yn berson gofalgar a cynorthwyol
  • fod yn gosteg mewn sefyllfaoedd anodd
  • gallu cyfathrebu gyda llawer o wahanol bobl
  • gallu gweithio fel tim
  • bod yn barod i weithio sifftiau
  • gallu gyrru

Gwybodaeth bellach: