Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

Shoctober
Bob blwyddyn trwy gydol mis Hydref mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymweld ag ysgolion ledled y wlad i hyrwyddo Shoctober, ymgyrch ynghylch defnyddio 999 yn gywir a dangos CPR sy'n achub bywyd pan fydd rhywun mewn ataliad ar y galon. Eleni oherwydd pandemig Covid-19, bu’n rhaid i ni feddwl yn wahanol am ffyrdd y gallwn ddal i ddweud wrthych am y negeseuon pwysig hyn mewn ffordd ddiogel.

Eleni rydym yn falch o gyflwyno animeiddiad sy’n gweld masgot yr Ymddiriedolaeth, Jack & Kim, yn dod yn fyw. Mae'r animeiddiadau, yn cynnwys Catrin, 9 oed yn chwaer fawr i Abi, sy'n 4 oed ac yn Fyddar, sy'n dysgu am argyfwng 999 a sut i wneud CPR yn ddiogel. Mae'r animeiddiad hefyd ar gael yn Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Tystysgrif Dysgu
I ddweud diolch i'r holl ddysgwyr sydd wedi gwylio ein hanimeiddiad Shoctober, argraffwch ein Tystysgrif Dysgu ar gyfer gwrando a dysgu pryd i ffonio 999 a sut i wneud CPR yn ddiogel.

Os ydych yn teimlo'n sâl ac yn dymuno cael cyngor, ond nid ydych angen help yn syth mae yna nifer o bobl wahanol gallech siarad â:

  • ffonio GIG 111 Cymru (os ar gael yn eich ardal) neu 0845 46 47
  • ewch i www.111.wales.nhs.uk
  • ymweld â'ch meddyg teulu (hefyd yn cael ei alw'n doctor)
  • siarad â'ch fferyllydd cymunedol lleol

Cymorth Cyntaf

Ar wefan y Groes Goch Prydeinig, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ar gymorth cyntaf a sut i helpu pobl.

I ddysgu mwy, cliciwch ar y cysylltiadau isod:-

Beth yw Cymorth Cyntaf a pham ei fod yn bwysig?

Fideo 'Sut i...' i ddysgu sut y gallwch helpu rhywun:

  • sy'n tagu
  • sy'n llosgi
  • sy'n gwaedu
  • sy'n anymwybodol ond yn anadlu
  • sy'n cael pwl o asthma
  • sydd wedi torri asgwrn

‘Mae Jac yn sôn am Wasanaeth Ambiwlans Cymru’
Llyfryn ar-lein newydd sbon sy’n esbonio am y gwasanaeth ambiwlans a beth i wneud mewn argyfwng. I droi’r tudalennau, llusgwch gornel y dualen i’r chwith.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ambiwlans

Dylech ffonio 999 am Ambiwlans pan fydd yna argyfwng meddygol, pan fydd rhywun angen gofal ar unwaith neu os bydd yn sefyllfa sy’n bygwth bywyd.

Dyma rai enghreifftiau o argyfwng meddygol;
• Anymwybyddiaeth
• Anaf difrifol
• Llosgiadau difrifol
• Amheuaeth o drawiad ar y galon neu strôc
• Anawsterau anadlu difrifol
• boddi
• colli gwaed yn ddifrifol

I wybod mwy, darllen ein taflen ‘Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999’.

Mae deialu 999 ar gyfer problem nad yw’n argyfwng meddygol yn golygu bod triniaeth a gofal, rhywun sydd angen help meddygol yn syth, yn cael ei ohirio.

7 Gwiriad Pwysig
Os byddwch chi'n ffonio 999 efallai y bydd angen ambiwlans arnoch chi.  Os daw ambiwlans atoch chi, dylai'r staff ambiwlans wirio 7 peth pwysig.  Bydd y gwiriadau hyn yn helpu'r staff ambiwlans i ddarganfod beth sy'n bod a pha help y bydd angen arnoch chi.  I ddarganfod pa wiriadau maen nhw'n eu gwneud a pham ymwelwch a'n adnodd 7 Gwiriad Pwysig.

Rhith daith
Bydd y rhan fwyaf o bobl sydd yn gweld y tu mewn i ambiwlans brys fel arfer yn sâl iawn neu wedi eu hanafu yn ddifrifol, ond nawr fe gewch chi gip distaw ar y cerbyd o’r tudalen hwn.Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi datblygu rhithdaith rhyngweithio sydd yn gymorth i bobl ddeall yn well swyddogaeth y criwiau rheng flaen a’r cyfarpar maen nhw’n ei ddefnyddio i achub bywydau.

Cymerwch gip 360 tu mewn i ambiwlans, Canolfan Gyswllt Clinigol -  lle y ceir galwadau 999 ac o ble caiff cerbydau eu danfon, a hefyd Canolfan Ambiwlans yr Ardal yn lle mae Tim  Ymateb Mannau Peryglys (TYMP) wedi ei leoli.

Yn yr adran yma, byddwch yn dod o hyd i lawer o wybodaeth am y gwasanaethau GIG gwahanol sydd ar gael i'ch helpu chi, eich teulu a'ch ffrindiau pan fydd rhywun yn anafu neu rywun ddim yn teimlo'n dda. Gallwch hefyd ddysgu mwy am gymorth cyntaf, gwybodaeth am y Gwasanaeth Ambiwlans a beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999.

Os oes angen ambiwlans arnoch, dylai'r staff ambiwlans wirio 7 peth pwysig i ddarganfod beth sy'n bod a pha help y bydd ei angen arnoch.  Mae'r daflen 7 gwiriad pwysig yn egluro pa offer y gallwn eu defnyddio a pham.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i gysylltiadau i wasanaethau brys eraill gan gynnwys y Gwasanaeth Heddlu; Gwasanaeth Tân; RNLI isod.

Adran Anableddau Dysgu

A ydych yn ddechreuwr i'r Gwasanaeth Iechyd? Dymuno gwybod mwy am bryd i alw am ambiwlans? Hoffech wybod beth rydym yn ei wneud? Ewch i'r adran Anableddau dysgu am wybodaeth bellach.

Gwasanaethau Brys eraill

Mae gwasanaethau brys eraill sy'n darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd, cliciwch ar y cysylltiadau isod i ddarganfod mwy:

Heddlu

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Royal National Lifeboat Institution (RNLI)