Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o Wasanaethau Ambiwlans Cymru, gan roi o’u hamser rhydd i helpu’n ddi-dâl.  Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn wirfoddolwyr hyfforddedig sy’n cynnig triniaeth achub bywyd i bobl tra’n aros i ambiwlans gyrraedd ac mae Gyrwyr Ceir Gwirfoddol yn cludo pobl i’r Ysbyty ac yn ôl gartref.

Dyma fanylion pellach am yr hyn maent yn ei wneud

Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned
Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn gwirfoddoli eu hamser rhydd i ymateb i rai galwadau 999. Maent yn rhan o dimau Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn yr ardal ble maent yn byw.

Pan fydd rhywun yn ffonio 999, bydd Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned o’r ardal yn cael ei anfon i helpu’r un pryd ag yr anfonir yr ambiwlans. Gan fod yr Ymatebwyr Cyntaf yn byw yn yr un ardal â’r sawl sydd wedi ffonio 999, maent fel arfer yn cyrraedd cyn yr ambiwlans.  Yna, mae’r Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn cynnig gofal arbed bywyd i’r unigolyn nes bydd yr ambiwlans yn cyrraedd.  

Mae Ymatebwyr Cyntaf yn y Gymuned yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol a gallant roi ocsigen i gleifion yn ogystal â defnyddio offer a all ail gychwyn calonnau pobl.

I fod yn Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned, mae’n rhaid
-bod yn 18 oed neu hyn
- peidio cynhyrfu mewn argyfwng
- bod yn fodlon rhoi eich amser i helpu pobl yn eich ardal leol
- Sgiliau Saesneg a Mathemateg sylfaenol
- trwydded yrru lawn
- mynediad i gar

Gyrwyr Ceir Gwirfoddol
Mae Gyrwyr Ceir Gwirfoddol yn cludo cleifion o’u cartrefi i apwyntiadau yn yr Ysbyty.  Mae’n bosibl y bydd gan y cleifion sy’n cael eu cludo rhai problemau symudedd ond gallant fynd i mewn ac allan o’r car heb unrhyw help.  Mae’r gwirfoddolwyr yn gadael i ni wybod pan fydd ganddynt amser a byddwn ni’n gadael iddynt wybod pwy i’w cludo, pa bryd ac i ble maen nhw angen mynd.  Rydym yn talu’r gwirfoddolwyr am bob milltir a yrrwyd ar gyfer costau rhedeg sylfaenol y car.

I fod yn Yrrwr Car Gwirfoddol, mae angen:
- bod yn iach ac yn heini
- trwydded yrru lân a llawn
- bod yn berchen ar gar (5 drws) gydag yswiriant cyfun llawn