Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Pryderon

Dweud eich dweud am Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hoffem glywed eich barn am ein gwasanaeth.

Mae'n bwysig inni wybod pan fydd rhywbeth wedi gweithio'n dda. Os ydych chi'n dymuno canmol (rhoi canmoliaeth) am unrhyw un o'n gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu e.e. 999, GIG 111 Cymru, Gwasanaeth Cludiant Cleifion Di-frys (NEPTS), aelod o staff neu dîm rhowch wybod i ni trwy lenwi ein ffurflen ar-lein.

Os nad ydych chi'n hapus am y gofal rydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi'i gael, mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrth rywun er mwyn iddyn nhw allu ei unioni. Mae'r taflenn gwybodaeth hyn yn egluro beth sy'n bryder a sut i'w godi gyda rhywun. Os yw'ch pryder yn ymwneud â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, neu unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarparwn, dyma ragor o wybodaeth ar sut y gallwch ddweud wrthym amdano.

Cyngor Iechyd Cymuned
Gall y Cyngor Iechyd Cymuned gynnig cymorth a chyngor os bydd gennych broblemau neu gwynion am unrhyw wasanaethau GIG fel deintydd, meddyg neu nyrs.
Ffôn: 0845 644 7814
www.communityhealthcouncils.org.uk

Comisiynydd Plant Cymru
Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru.  Swydd Sally yw siarad dros blant a phobl ifanc.  Mae’n gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel a’u bod yn gwybod am eu hawliau a sut i gael mynediad iddynt.
Gwefan: www.childcom.org.uk
Rhif rhad ffôn: 0808 801 1000 neu destun 80 800 dechreuwch eich neges gyda COM
Ebost: post@childcomwales.org.uk

Meic
Mae Meic yn llinell gymorth gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru.  Os bydd dy fywyd mewn helbul neu os bydd gennyt broblem ac angen siarad neu gysylltu â rhywun, yna mae Meic yno iti.  Mae Meic ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Rhad ffôn: 080880 23456
Testun: 84001
Gwefan: www.meiccymru.org

Childline
Mae Childline yn wasanaeth cynghori i blant a phobl ifanc.  Gelli gysylltu â Childline am unrhyw beth - tydy’r un broblem yn rhy fawr nac yn rhy fach.  Mae rhai o’r rhesymau pam bod rhywun yn cysylltu â Childline yn cynnwys teimlo’n unig, pryderon am y dyfodol, problemau yn yr ysgol, bwlio, cyffuriau, beichiogrwydd, HIV ac AIDS, camdriniaeth gorfforol a rhywiol, rhedeg i ffwrdd a phryderon am rieni, brodyr, chwiorydd a ffrindiau. Mae llawer o ffyrdd i gysylltu â Childline fel y ffôn, SMS a sgwrsio ar lein, gelli ymweld â’r wefan am fwy o wybodaeth.
Ffôn: 0800 1111 (rhad a chyfrinachol)
Gwefan: www.childline.org.uk