111 Cymru

111 Cymru

Mae'r gwasanaeth, sydd ar gael naill ai ar-lein neu am ddim o bob ffôn, boed ar y llinell dir neu ffôn symudol ar gael ledled Cymru.

Weithiau mae'n anodd gwybod pa wasanaeth i gysylltu ag ef a phryd, felly bydd cyflwyno'r rhif tri digid cofiadwy hwn yn ei gwneud yn haws nid yn unig i gael gafael ar wybodaeth a chyngor iechyd os ydych yn sâl neu wedi'ch anafu ac yn ansicr beth i'w wneud, ond hefyd i gael gofal brys unwaith y bydd eich meddygfa wedi cau.

Mae'r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, gan ddarparu gwybodaeth iechyd, cyngor a mynediad i ofal sylfaenol brys y tu allan i oriau arferol.

Bydd ffonio 111 yn helpu i'ch cyfeirio at y gwasanaeth cywir – er enghraifft, meddyg teulu, nyrs, fferyllydd neu Uned Mân Anafiadau – lle byddwch yn aml yn cael eich gweld yn llawer cyflymach nag mewn Adrannau Brys, sy'n canolbwyntio ar gleifion ag afiechydon neu anafiadau mawr na ellir ond eu trin yno.

Cofiwch, dim ond pan fydd argyfwng difrifol neu sy'n bygwth bywyd y dylid defnyddio 999.

Gallwch ymweld â gwefan GIG 111 Cymru ar 111.wales.nhs.uk.

Cysylltu gyda’r gwasanaeth 111

Os ydych yn byw yng Nghymru ger y ffin â Lloegr, a'ch bod yn ffonio 111, efallai y gofynnir i chi ddewis y gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag ef: Cymru neu Loegr. Dewiswch GIG 111 Cymru a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a'r Cyngor Iechyd yr ydych yn eu ceisio.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru a'ch bod wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr efallai y bydd amgylchiadau lle bydd GIG 111 Cymru yn eich cyfeirio at wasanaeth yn Lloegr os mai dyma'r gwasanaeth cywir i chi.

Mae’r gwrthwyneb yn wir hefyd, felly os ydych chi’n byw yn Lloegr ger y ffin â Chymru, a'ch bod yn ffonio 111, efallai y gofynnir i chi ddewis y gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag ef: Cymru neu Loegr. Dewiswch GIG 111 Lloegr a byddant yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a'r Cyngor Iechyd yr ydych yn eu ceisio. Os ydych yn byw yn Lloegr a'ch bod chi wedi eich cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru efallai y bydd amgylchiadau lle bydd GIG 111 Lloegr yn eich cyfeirio at wasanaeth yng Nghymru os mai dyma'r gwasanaeth cywir i chi.

Cofiwch, os ydych chi’n byw yn ardaloedd Byrddau Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Betsi Cadwaladr neu Gwm Taf Morgannwg (ac eithrio Pen-y-bont ar Ogwr), nid yw’r gwasanaeth 111 wedi’i ledaenu i’ch ardal chi eto, ond byddwch yn parhau i fedru cael cymorth gan Galw Iechyd Cymru 24 awr y dydd saith diwrnod yr wythnos ar 0845 46 47 neu ar-lein yn www.111.wales.nhs.uk.

Rydym ni wedi cael peth adborth sy’n awgrymu nad yw pawb wedi medru ffonio’r rhif 111 newydd wrth ddefnyddio ffôn symudol. Rydym ni’n meddwl bod hyn oherwydd bod y galwyr yn defnyddio nodwedd ar eu ffôn sy’n cael ei alw’n ‘Ffonio Di-wifr’. Mae ffonio di-wifr yn caniatáu i chi ffonio ac anfon neges destun pryd bynnag mae gennych chi’n defnyddio Wi-Fi, hyd yn oed os nad oes signal ffôn. Yn anffodus, gallai hyn achosi problem os ydych chi’n ceisio ffonio 111.

Bydd angen i chi newid y gosodiadau ar eich ffôn i ddiffodd galw di-wifr. Mae’r broses ychydig yn wahanol ar gyfer pob ffôn, felly cysylltwch gyda’ch darparydd ffôn i gael cymorth sut i wneud hyn. Y dewis arall yw ffonio 111 o’ch ffôn traddodiadol. 

Gwasanaeth 111 ar gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw 
Mae InterpreterNow yn wasanaeth sy'n galluogi pobl fyddar (a’r rhai trwm eu clyw) sy’n defnyddio iaith arwyddion Prydain (BSL) i gyfathrebu â phobl sy'n clywed drwy gyfieithydd BSL ar-lein. Gellir cael gafael ar InterpreterNow drwy ddefnyddio cyfrifiadur, neu drwy'r ap InterpreterNow ar eich ffôn clyfar neu ddyfais tabled.

Unwaith y byddwch wedi cysylltu â'r gwasanaeth InterpreterNow, bydd y cyfieithydd yn cysylltu â ni dros y ffôn ac yn cyfleu eich sgwrs i aelod o'n tîm e.e. Cynghorydd Nyrsio neu Gynghorydd Gwybodaeth Iechyd, yn dibynnu ar beth yw'r broblem.

Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi i asesu eich anghenion ac yna byddwn yn darparu'r cyngor/gwybodaeth gofal iechyd sydd ei angen arnoch neu eich cyfeirio i'r gwasanaeth lleol a all eich helpu orau. Mae'r gwasanaeth yn cael ei dreialu ar hyn o bryd yn ardaloedd 111 Cymru ac mae ar gael 24/7.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut i lawrlwytho
InterpreterNow ar eich cyfrifiadur, dyfais tabled neu ffôn clyfar.

Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw ac nad ydych yn defnyddio BSL, neu nad oes gennych chi fynediad at gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar, gallwch gysylltu gyda 111 trwy ffonio 18001 111 a defnyddio’r gwasanaeth Next Generation Text/Text Relay (a oedd yn cael ei adnabod fel Type Talk) yn flaenorol. 

Eich Gwybodaeth ac 111
Mae’n bwysig bod gweithwyr proffesiynol gofal iechyd yn gallu cael gwybodaeth feddygol berthnasol i roi’r gofal a’r driniaeth orau i chi.  Pan fyddwch chi’n ffonio 111, bydd y neges ar y ffôn yn dweud wrthych y byddwn ni’n rhannu gwybodaeth berthnasol gyda gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch gofal heblaw eich bod yn gofyn i ni wneud rhywbeth gwahanol.

Drwy roi caniatâd i rannu gwybodaeth, mae’n caniatáu i ni sicrhau os byddwch chi angen siarad â rhywun o’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu, byddan nhw’n gallu cael y wybodaeth yr ydych chi wedi’i rhoi’n barod. Mae hyn yn osgoi i chi orfod ail adrodd y wybodaeth (fel eich cyfeiriad a’ch symptomau).

Bydd crynodeb o’ch cyswllt gyda’r gwasanaeth 111 ar gael hefyd yn eich meddygfa. Os na fyddwch chi am rannu’r wybodaeth hon, mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth y derbynnydd galwadau er mwyn iddo/iddi allu sicrhau na fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’r gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu ac i’ch meddygfa.

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu yn cydymffurfio’n llwyr gyda’r gyfraith rhannu gwybodaeth. Ni fyddwn ni’n rhannu’r wybodaeth heblaw’r hyn sy’n angenrheidiol i sicrhau’r gofal gorau i chi. Ni fyddwn yn rhannu na gwerthu gwybodaeth gyda thrydydd parti y tu allan i’r GIG.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n rheoli eich gwybodaeth.

Ceir hefyd wybodaeth ar Borth Clinigol Cymru (a elwid gynt yn Gofnod Iechyd Unigol neu Gofnod Meddyg Teulu Cymru). Mae ar gael i feddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol drwy un cais a bydd yn helpu i sicrhau eich bod yn cael y gofal a'r driniaeth gywir. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Oes gennych chi gwestiwn?

Cliciwch yma i ddarllen ein dogfen Cwestiynau Cyffredin.

Adborth
P'un a ydych wedi cael profiad da neu rydych o'r farn y gallem fod wedi gwneud yn well, gallwch ddweud wrthym drwy lenwi'r arolwg
hwn.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth a gawsoch gan 111, cofiwch gysylltu â Thîm
Gweithio i Wella Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Os oes gennych bryder am wasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau Bae Abertawe, cliciwch
yma.
Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu Hywel Dda, cliciwch
yma.

Os ydych chi’n bryderus am y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddygon Teulu Powys, cliciwch yma.
Os oes gennych bryder am wasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau Aneurin Bevan, cliciwch
yma.
Os oes gennych bryder am wasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau Cwm Taf Morgannwg, cliciwch yma