Gweithio i Wella

*Gwybodaeth Coronafeirws pwysig*

Oherwydd y pandemig byd-eang o CoVid-19, bydd ein gallu i gydnabod, ymchwilio ac ymateb i bryderon o fewn y cyfnod 30 diwrnod gwaith arferol yn cael ei herio.  Gan fod yr Ymddiriedolaeth yn monitro ac yn defnyddio staff yn barhaus i gefnogi swyddogaethau craidd fel 111 brysbennu dros y ffôn, ac asesiad clinigol wyneb yn wyneb o'n cleifion, bydd llai o gapasiti yn y tîm gwneud pethau'n iawn yn ystod y cyfnod hwn.  Byddwn yn eich sicrhau y bydd y pryderon a ddaw i law yn cael eu hadolygu a'u hymchwilio cyn gynted â phosibl, a phan fo'n bosibl, ac yn briodol, bydd ymateb cyffredinol i'ch pryderon yn cael ei ddarparu. 

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y gallu i dderbyn ceisiadau ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb â'r Ymddiriedolaeth yn gyfyngedig ac yn cael ei ystyried fesul achos unigol.  Mae hyn er mwyn sicrhau bod staff yn gallu darparu cymorth ar gyfer swyddogaethau craidd, a hefyd yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth y DU ac iechyd y cyhoedd. 

Mae'r tîm ' rhoi pethau'n iawn ' yn dymuno diolch i chi am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad yn ystod y sefyllfa anodd a heriol hon.

                                         **************************************

Pryderon a chwynion

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (Ymddiriedolaeth) yn ymdrechu i sicrhau bod ein cleifion yn cael y gwasanaeth a'r gofal gorau posibl bob amser, ond weithiau mae camgymeriadau a chamddealltwriaeth yn digwydd.  Os oes gennych bryder neu gwyn am brofiad diweddar gyda'r Ymddiriedolaeth, rydym yn dymuno'n fawr i glywed gennych.  Mae'n bwysig i ni fel gwasanaeth ddeall digwyddiadau pan fydd camgymeriadau neu gamddealltwriaeth yn digwydd.  Mae hyn yn ein galluogi i geisio unioni'r sefyllfa i chi.  At hynny, mae hyn yn rhoi'r cyfle i ni adolygu a gwella'n gwasanaethau'n barhaus er mwyn diwallu anghenion ein cleifion a'u teuluoedd.

Byddwn yn ymchwilio i'ch pryderon o dan Reoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (trefniadau pryderon, cwynion ac iawn) (Cymru) 2011, ac yn rhoi esboniad o'r pryderon yr ydych yn eu codi.  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gywiro pethau yma.

Sut i fynegi eich pryder

Os oes gennych bryder ynghylch profiad diweddar o ddefnyddio gwasanaethau'r Ymddiriedolaeth, gallwn dderbyn a chofrestru eich pryder mewn nifer o ffyrdd, sy'n gweddu orau i chi;

E-bostiwch y tîm: Amb_PuttingThingsRight@wales.nhs.uk

Ffoniwch y tîm yn uniongyrchol: 0300 321 321 1

Llenwch y ffurflen ar-lein: ffurflen cyflwyno pryderon ar-lein

Ysgrifennu atom:                  
Jason Killens
Prif Weithredwr
Pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Ty Elwy, Uned 7
Ffordd Richard Davies
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy, Sir Ddinbych
LL17 0LJ

Os ydych wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiad traffig ar y ffyrdd neu wedi cael difrod i eiddo gyda cherbyd Ymddiriedolaeth, cliciwch ar Difrod i Eiddo

Beth y bydd arnom ei angen gennych

Wrth godi eich pryder, byddwn yn gofyn cyfres o gwestiynau i'n galluogi i gasglu'r wybodaeth gywir sydd ei hangen er mwyn ymchwilio i'ch pryder yn gywir. Y wybodaeth y bydd ei hangen arnom yn y lle cyntaf yw;

 • Eich enw llawn, eich cyfeiriad a'ch hoff fanylion cyswllt. E.e. Rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost
 • Enw'r claf (os ydych yn codi'r pryder ar ran rhywun arall)
 • Y dyddiad y digwyddodd y digwyddiad
 • Lleoliad y digwyddiad
 • Y rheswm dros eich pryder
 • Y canlyniad a ddymunir i'ch pryder, e.e. ymddiheuriad, cyfarfod, rhywun i egluro beth sydd wedi digwydd neu i argymell unrhyw newidiadau neu welliannau
 • Unrhyw ofynion penodol ar gyfer cyswllt neu adborth pellach, fel dewis iaith neu roi gwybod i ni am unrhyw namau synhwyraidd efallai y bydd angen i ni ystyried

Dylech geisio codi eich pryder cyn gynted â phosibl ar ôl digwyddiad, ond deallwn na fydd hyn yn bosibl bob amser. Gallwch godi eich pryderon hyd at 12 mis ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Cymorth gyda ' ch pryder

Os yw'n well gennych, gall ffrind, aelod o'r teulu neu ofalwr roi cymorth, eich cynrychioli chi a chodi'r pryder ar eich rhan, fodd bynnag, bydd angen i chi gael eich caniatâd i gytuno i hyn a bydd angen eich caniatâd ysgrifenedig arnoch.

Mae'r Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) yn gweithio i wella a gwella ansawdd eich gwasanaeth iechyd lleol. Y rhain yw eich llais statudol ac annibynnol mewn gwasanaethau iechyd a ddarperir ledled Cymru. Gall y CIC roi cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i chi os oes gennych broblem neu bryder gyda gwasanaethau'r GIG. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich CIC lleol ar y wefan www.communityhealthcouncils.org.uk/

Mae gan bob awdurdod Bwrdd Iechyd, neu Ymddiriedolaeth yng Nghymru, ei dîm pryderon ei hun, a gellir dod o hyd i fanylion yma

Beth sy ' n digwydd nesaf?

Ar ôl codi eich pryder, bydd yn cael ei gofrestru gan y tîm gweinyddu rhoi pethau'n iawn pryderon, ac o fewn dau ddiwrnod gwaith byddwn yn cydnabod eich pryder.  Efallai y byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am eich pryder, er mwyn nodi faint yr hoffech gymryd rhan, neu gydag unrhyw wybodaeth yr ydym wedi dod o hyd iddi. 

Ein nod yw darparu ymateb terfynol o fewn 30 diwrnod gwaith i'r pryder a godir, fodd bynnag, os na allwn roi ateb ichi o fewn yr amser hwnnw, byddwn yn cysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi, ac yn rhoi gwybod i chi pam. 

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen rhagor o ymchwiliadau ac efallai y bydd angen eich caniatâd chi i weld cofnodion meddygol a ddelir gan Fwrdd Iechyd neu feddygfa eich meddyg teulu, ac fe'i cyflwynir o dan y trefniadau gwneud iawn.  Byddwn yn cysylltu â chi i ddiweddaru'r datblygiadau hyn ac i ofyn am unrhyw wybodaeth bellach neu fynediad at gofnodion yn ôl y gofyn. 

Pryder casgliad

Byddwn yn cysylltu â chi gyda'n hymateb ffurfiol ar ddiwedd yr ymchwiliad, naill ai mewn llythyr post, e-bost neu ddull cysylltu arall a nodir gennych chi eich hun.  Os ydych yn anhapus gyda'r ymchwiliad, neu'n ymateb i'ch pryder, efallai y bydd modd datrys hyn drwy gyfarfod â'r Ymddiriedolaeth a thrafod eich pryderon.  Mae hyn yn aml yn profi ffordd gadarnhaol ac effeithiol iawn o gyrraedd canlyniad boddhaol i bawb dan sylw.

Os ydych yn parhau'n anhapus ynglyn â'r ymateb i'ch pryderon, gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau cyhoeddus yn annibynnol i'r GIG ac mae'n cynnig gwasanaeth cyfrinachol am ddim. Dyma'u manylion:

Ombwdsman Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru
Ffôn: 0845 6010987
https://www.ombwdsmon.cymru/
Ebost: ask@ombudsman-wales.org.uk
Cyfeiriad: 1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Caerdydd
CF35 5LJ

Canmoliaeth

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn croesawu canmoliaeth o brofiadau diweddar, gan eu bod yn cynnig y cyfle i ni ddysgu a rhannu enghreifftiau o arfer da, gofal eithriadol i gleifion a straeon newyddion da.  Os ydych yn dymuno canmol gwasanaeth, aelod o staff neu dîm gallwch roi gwybod i ni drwy'r ffyrdd canlynol:

 • Cwblhewch y ffurflen ar-lein: ffurflen cyflwyno canmoliaeth ar-lein
 • Rhif ffôn: 01792 311 773
 • Ebost: PECI.team@wales.nhs.uk
 • Wyneb yn wyneb
 • Ysgrifennu at:

Tîm profiad cleifion a chynnwys y gymuned
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
1 Parc Matrics
Parc Menter Abertawe
SA6 8RE

Ymdrinnir â chanmoliaeth gan ein tîm profiad cleifion a chynnwys y gymuned (PECI). I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn maen nhw'n ei wneud, cliciwch yma.

Cysylltiadau defnyddiol

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
Ffôn: 0845 6447814
Ffôn: 029 20 235558
Gwefan: www.communityhealthcouncils.org.uk/
Ebost: enquiries@waleschc.org.uk

Cyngor ar Bopeth
Ffôn: 0844 477 2020
www.adviceguide.org.uk/wales
 

RHYBUDD O BROSESU TEG
Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru'n gweithio mewn partneriaeth gyda'r Asiantaeth Diogelwch Cleifion Cenedlaethol (NPSA) trwy gyflwyno adroddiadau am ddigwyddiadau diogelwch cleifion i'r NPSA trwy'r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (RLS). Trosglwyddir gwybodaeth i'r NPSA i'w galluogi i ddysgu oddi wrth ddigwyddiadau diogelwch cleifion ac i gyflawni ei swyddogaeth yn ymwneud â rheolaeth barhaol gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r RLS yn gweithredu mewn dull cyfrinachol ond, mewn rhai achosion, gellir trosglwyddo gwybodaeth sy'n cynnwys data personol cleifion, staff neu ymwelwyr i'r NPSA. Pan ddigwydd hyn, dilëir y wybodaeth, gan nad yw'n fwriad gan yr NPSA i gadw gwybodaeth sy'n datgelu hunaniaeth pobl.