Wythnos y Glas: Addysgwch eich hun ynghylch dathlu’n ddiogel

21st September 2021

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn atgoffa myfyrwyr i gadw’n ddiogel a chadw pawb arall yn ddiogel hefyd wrth iddyn nhw fynd i neuaddau preswyl a champysau ledled y wlad. 

Mae Wythnos y Glas, sef saith diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd i fyfyrwyr newydd, yn gyfle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau ac ymlacio cyn i’r gwaith caled ddechrau.  

Ond nawr fwy nag erioed mae’n bwysig i fyfyrwyr fwynhau eu hunain mewn modd cyfrifol, o ran Covid-19 a diogelu gwasanaethau gofal iechyd trwy leihau galwadau brys neu deithiau diangen i’r Adran Damweiniau a Brys. 

Esboniodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae dechrau eich bywyd prifysgol yn gyfnod cyffrous, ac ar ôl byw gyda chyfyngiadau Covid am gyhyd a’r niferoedd sy’n derbyn y brechlyn yn uchel, rydym ni’n deall y gallai’r demtasiwn fod yn gryf iawn i lacio’r lefelau uchel cymryd gofal.

“Rydym ni’n annog pobl ifanc i gofio’r hanfodion, dwylo – wyneb – gwneud lle, ac os yn cymdeithasu dan do, sicrhau bod awyru digonol. 

“Rydym ni i gyd yn gwybod bod alcohol yn effeithio’n wael ar ein hiechyd corfforol a meddyliol, ond mae’n aml yn arwain at ddamweiniau ac anafiadau a fydd angen sylw meddygol ac yn defnyddio adnoddau gwerthfawr y Gwasanaeth Iechyd Meddwl. 

“Mae camau syml fel bwyta cyn yfed alcohol, yfed dwr a sicrhau eich bod wedi trefnu cludiant adref ar ôl noson allan, yn enwedig mewn tref neu ddinas newydd, yn hanfodol i gadw eich hun yn ddiogel.” 

Ffordd hawdd o gynorthwyo i sicrhau eich bod chi’n atal lledaeniad Covid-19 yw cael pecyn profion llif un ffordd o’ch canolfan profi Covid-19 agosaf a defnyddio’r rhain yn rheolaidd, yn enwedig ar ôl bod mewn digwyddiadau. 

Mae rhai prifysgolion yng Nghymru hyd yn oed yn cynnig profion cyflym ar y safle, felly edrychwch ar eu gwefan a chanfod lle mae’r ganolfan brofi agosaf. 

Mae hefyd yn ddoeth sicrhau eich bod yn gyfarwydd â chyfleusterau gofal iechyd neu feddyg teulu wrth y brifysgol a chofrestru gyda meddygfa – yn enwedig wrth i’r gaeaf agosau. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan os oes gennych chi symptomau Coronafeirws (tymheredd uchel, peswch newydd parhaus neu golli neu newid yn eich synnwyr blasu neu arogli) dylech hunan ynysu gartref a chael prawf. 

Ni ddylech fynd i feddygfa, fferyllfa na’r ysbyty.

Mae Cymru’n cynnwys wyth prifysgol mewn dinasoedd, trefi arfordirol ac ar gyrion Parciau Cenedlaethol, felly cofiwch fwynhau eich cyfnod yma i’r eithaf, gan gadw eich hun a’ch ffrindiau’n ddiogel a lleihau’r effeithiau ar wasanaethau gofal iechyd. 

Cewch ganllawiau llawn am y sefyllfa Covid-19 yng Nghymru yma.