Cymerwch ofal ychwanegol a helpu eich gwasanaeth ambiwlans yr haf hwn

16th July 2021

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n annog y cyhoedd i gymryd gofal ychwanegol yr haf hwn i ddiogelu’r gwasanaeth ar gyfer y rhai sydd ei angen fwyaf.  
 
Mae llacio cyfyngiadau Covid-19 ynghyd â’r tywydd cynhesach a llu o bobl yn ymweld neu ar wyliau yng Nghymru yn golygu fod y gwasanaeth yn paratoi ar gyfer mis Awst prysur.

Wrth i’r tymor ysgol orffen a’r gwyliau agosau mae’r Ymddiriedolaeth yn gofyn i’r cyhoedd ymddwyn yn gyfrifol i atal ychwanegu pwysau diangen ar y gwasanaeth. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lee Brooks: “Mae’r gwasanaeth ambiwlans yn adfer o’r cyfnod mwyaf heriol yn ei hanes, a nawr rydym ni ar fin wynebu’r hyn yw ein misoedd prysurau o ran y galw yn draddodiadol. 

“Gyda llawer o bobl yn dewis gwyliau yn y wlad hon eleni, rydym ni’n disgwyl mewnlifiad o ymwelwyr i’n traethau a’n mynyddoedd godidog, sydd yn ei dro yn golygu fod gennym ni boblogaeth llawer uwch i ofalu amdanyn nhw. 

“Mae gennym ni gynlluniau wedi’u hymarfer yn fanwl yn eu lle i ymdopi gyda’r galw ychwanegol hwn, ond mae gan y cyhoedd eu rôl i’w chwarae hefyd. 

“We’re asking people to take extra care over the summer to protect our ambulance service for those who need it most – you never know when that could be you or your loved one.”

Dyma rai cynghorion i gadw’n ddiogel dros yr haf a diogelu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol -

Yn y gwres

 • Yfwch lawer o ddwr – mae’n bwysig cadw eich hun wedi hydradu gan eich bod chi’n colli mwy o hylif nag ydych chi’n ei gymryd i mewn yn ystod tymereddau poethach
 • Cadwch allan o’r haul – y peth gorau yw aros yn y cysgod rhwng 11am a 3pm pan fo’r haul ar ei boethaf 
 • Gwisgwch eli haul a sbectol haul – rhowch eli haul ffactor 30 o leiaf sy’n cynnwys amddiffyniad uwch-fioled A (UVA) a gwnewch yn siwr fod eich sbectol haul yn cynnwys lensys sy’n gwarchod eich llygaid rhag belydrau uwch-fioled
 • Dillad llac – gwisgwch ddillad cotwm ysgafn, llac, a het
 • Cadwch olwg ar eraill – gwnewch yn siwr fod y rhai sydd fwyaf agored i effeithiau gwres, yn enwedig yr henoed, plant ifanc a babis a’r rhai â chyflyrau ar y galon neu resbiradol fel asthma
 • Peidiwch byth â gadael babis, plant ifanc nac anifeiliaid mewn cerbyd wedi’i barcio – mae’r tymheredd yn medru codi’n sydyn iawn, ac mae plant dan ddwy oed yn wynebu perygl uwch o ddioddef trawiad gwres neu orludded gwres. 

Yn y dwr 

 • Peidiwch â chael eich temtio i nofio mewn cronfa ddwr, camlas, llyn neu afon i oeri – mae peryglon cudd dan yr wyneb fel cerrig a cherynt tanddwr sy’n medru arwain at foddi 
 • Cadwch lygad – dylid goruchwylio plant bob amser pan maen nhw yn neu o gwmpas dwr a gwneud yn siwr eu bod nhw’n nofio mewn ardaloedd dynodedig
 • Peidiwch â gwthio – peidiwch â rhedeg ar, gwthio neu neidio ar eraill mewn pwll nofio neu ar y traeth, ac os ydych chi’n gweld rhywun mewn trafferthion dywedwch wrth achubwr bywyd neu ffonio 999
 • Ar y dwr – os ydych chi mewn cwch neu ganw gwisgwch siaced achub bob amser. 


O gwmpas

 • Lawrlwythwch yr ap what3words am ddim ar eich ffôn symudol fel y gall atebwyr galwadau 999 ddod o hyd i chi’n gyflym mewn argyfwng 
 • Diogelwch y ffyrdd – pan ydych chi ar feic neu sgwter, gwisgwch helmed bob amser a byddwch yn ofalus ar ffyrdd a chroesffyrdd prysur
 • Mannau chwarae peryglus – gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwybod lle mae eich plant chi’n mynd i sicrhau nad ydyn nhw’n chwarae mewn ardaloedd peryglus fel traciau rheilffordd neu adeiladau gwag 
 • Aros gyda’ch gilydd – peidiwch â cherdded ymaith a gadael i ffrindiau fynd adref ar eu pen eu hunain
 • Yfwch alcohol yn synhwyrol – os ydych chi’n mwynhau diferyn yn yr heulwen gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod eich terfynau a chofiwch yfed digonedd o ddwr gan y bydd yr alcohol yn eich dadhydradu’n gyflymach 

Gartref

 • Os ydych chi’n ymweld â Chymru ar wyliau, gwnewch yn siwr eich bod chi’n gwybod cyfeiriad eich bwthyn gwyliau, gwesty, gwersyllfa neu faes carafanau – dyna fydd y peth cyntaf y bydd atebydd galwadau 999 yn ei ofyn i chi  
 • Gwnewch yn siwr fod enw neu rif eich cartref wedi’i arddangos yn glir fel bod ein ambiwlansau ni’n medru dod o hyd i chi ar fyrder
 • Gwnewch yn siwr fod gennych chi becyn cymorth cyntaf llawn stoc er mwyn ymdrin ag unrhyw fân anafiadau gartref – dyma beth ddylai eich pecyn chi ei gynnwys
 • Os ydych chi’n ymweld â Chymru, cofiwch ddod ag unrhyw feddyginiaethau presgripsiwn gyda chi.   

Os ydych chi’n sâl neu wedi’ch anafu ac nad yw’n achos lle mae bywyd dan fygythiad, edrychwch ar wefan GIG 111 Cymru, lle mae 30+ o wirwyr symptomau, yn cynnwys brathiadau a phigiadau, alergeddau, clwy’r gwair, llosg haul a chlwyfau. 

Mae cymorth a chyngor ar gael hefyd trwy fynd i weld fferyllydd neu uned mân anafiadau, cysylltu â’ch meddyg teulu neu ffonio 111.

Ychwanegodd Lee: “Trwy ddilyn y camau hyn bydd hynny’n diogelu’n gwasanaeth ni ar gyfer y rhai sydd fwyaf o’i angen a sicrhau bod pawb arall yn mwynhau eu haf.

“Os ydych chi’n ymweld â ni o’r ochr arall i’r ffin, mae’n bwysig hefyd eich bod chi’n cofio fod cyfyngiadau Covid-19 yn llacio’n hwyrach yng Nghymru nag yn Lloegr – edrychwch ar  wefan Llywodraeth Cymru i gael y manylion diweddaraf.”

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch â Phennaeth Cyfathrebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Lois Hough, ar 07866 887559 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.