Cydweithwyr yn cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

11th June 2021

CYHOEDDWYD heno fod dau gydweithiwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. 

Dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i Andy Swinburn, Cyfarwyddwr Cyswllt Parafeddygaeth yr Ymddiriedolaeth a Sue Owen-Williams, Nyrs Gynghorydd gyda GIG 111 Cymru.   

Dyfarnwyd OBE i Tracy Myhill, cyn Brif Weithredwr y Gwasanaeth, am ei gwasanaeth i GIG Cymru. 

Maen nhw ymhlith
1,129 i dderbyn dyfarniad – yn cynnwys cymdogion caredig, arwyr rheng flaen a chymunedol i’r rhai’n cefnogi’r adferiad yn dilyn Covid-19 yn y Deyrnas Unedig. 

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Rydym ni wrth ein boddau fod Andy a Sue wedi cael eu cydnabod yn y Rhestr Anrhydeddau, sy’n dyst i’w hymrwymiad i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol dros nifer o flynyddoedd. 


“Mae’r dyfarniadau hyn yn cydnabod gwaith caled ac ymroddiad rhai o’n gweithwyr ambiwlans proffesiynol gorau, a hoffwn ddweud llongyfarchiadau enfawr wrth y ddau ohonyn nhw.” 

Ymunodd Sue Owen-Williams gyda Galw Iechyd Cymru – sef gwasanaeth GIG 111 Cymru yn awr – yn 2005 fel Nyrs Gynghorydd ar ôl gweithio fel Nyrs Staff mewn uned genhedlol-wrinol, yn dilyn cymhwyso yn 1994.

Mae Sue, sydd wedi’i lleoli ym Mangor, Gwynedd, wedi codi miloedd o bunnoedd i elusennau canser trwy gyfres o deithiau cerdded heriol, yn cynnwys Taith Gerdded Nos Ymchwil Canser y Deyrnas Unedig a naw Taith Lleuad yr elusen Walk the Walk. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Lee Brooks, QAM: “Mae ymrwymiad ac ymroddiad Sue i’w hymdrechion codi arian yn dangos ei dygnwch. 

“Yn ei gwaith mae Sue yn darparu cyngor clinigol rhagorol i’w chleifion bob amser.    

“Mae hi’n gweithio’n effeithiol a digynnwrf, ac mae’n darparu cymorth tosturiol a charedig i’n cleifion a’r tîm o’i chwmpas hi wrth ddelio gyda materion clinigol cymhleth. 

“Mae’n cymryd swyddog proffesiynol eithriadol i dynnu tîm dan bwysau at ei gilydd a sylweddoli pan fo’i chydweithwyr angen cymorth.   

“Mae hi’n nyrs anhygoel a gofalgar, sy’n amhrisiadwy i’n sefydliad ni.”

Ymunodd Andy Swinburn gyda Gwasanaeth Ambiwlans Sir Gaerhirfryn yn 1991 fel Person Ambiwlans ac aeth ymlaen i fod yn Dechnegydd Ambiwlans, Parafeddyg, Parafeddyg Ambiwlans Arweiniol a Hyfforddwr Gweithredol. 

Cafodd ei benodi’n Reolwr Addysg a Hyfforddiant yn 2002, ac yn 2006 daeth yn Reolwr Datblygiad Proffesiynol gyda Gwasanaeth Ambiwlans y Gogledd Orllewin, lle arweiniodd ar ddatblygiad strwythur arweinyddiaeth glinigol. 

Yn ystod y cyfnod hwn llwyddodd i gael ei radd MSc mewn Uwch Ymarfer Clinigol gan Brifysgol Bolton. 

Symudodd Andy i Wasanaeth Ambiwlans Dwyrain Canolbarth Lloegr yn 2013 i fod yn Barafeddyg Ymgynghorol cyn cael ei swydd yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru yn 2017.

Mae wedi ennill llu o wobrau eisoes, yn cynnwys Gwobr Arloesiad Gorau yr Health Service Journal ynghyd â Gwobr Gweithiwr Iechyd Proffesiynol y Flwyddyn a Gwobr Arweinyddiaeth Glinigol Broffesiynol Allied Health yn y Gwobrau Datblygu Gofal Iechyd. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol, Dr Brendan Lloyd: “Mae gwaith arloesol Andy ynghylch Uwch Ymarferwyr Parafeddygol ac arweinyddiaeth y proffesiwn, yn lleol a thrwy’r Coleg Parafeddygon, yn golygu fod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cael ei adnabod fel un o’r rhai mwyaf blaengar o ran arfer uwch barafeddygon. 

“Yn 2018 cyflwynodd Andy wasanaeth Cymorth Clinigol Uwch i staff fel nad yw unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud heb gymorth, sy’n parhau i weithredu’n llwyddiannus ledled Cymru heddiw.” 

Un arall a gydnabyddir yn y rhestr yw Tracy Myhill, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth rhwng 2014 a 2018, y dyfarnwyd OBE (Officer of the Order of the British Empire) iddi am ei gwasanaethau i Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. 

Dywedodd Tracy: “Rydw i wedi cael y fraint o gael gyrfa anhygoel a llawn boddhad – o fod yn Dderbynnydd i Brif Weithredwr – gan weithio gyda chymaint o bobl eithriadol wnaeth fy ysbrydoli.

“Rydw i wedi bod, ac rwy’n parhau i fod, yn angerddol ynghylch gwella iechyd y boblogaeth a gwasnaethau iechyd i bobl Cymru ac er fy mod wedi ymddeol o’r GIG erbyn hyn, rwy’n parhau yn ymrwymedig i gefnogi pobl a sefydliadau i fod y gorau y medrant fod.   

“Ac i bob derbynnydd allan yno, rwy’n dweud y medrwch chi hefyd gyflawni unrhyw beth rydych chi’n freuddwydio amdano.” 

Dywedodd y Prif Weinidog, Boris Johnson: “Mae Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn caniatàu i ni dalu teyrnged i’r holl rai sydd wedi mynd y tu hwnt i’r disgwyliadau yn eu gwasanaeth i’r wlad hon. 

“Trwy gydol y pandemig rydym ni wedi gweld enghreifftiau dirif o arwyr bob dydd. 

“O’r rhai’n defnyddio eu harbenigedd i gynorthwyo i ddatblygu brechiadau sy’n arbed bywyd, sy’n cael eu lledaenu’n llwyddiannus i holl rannau’r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, i bobl sydd wedi rhoi o’u hamser a’u hegni i ofalu am eu cymunedau. 


“Dylem gael ein calonogi gan straeon y rhai sy’n derbyn anrhydeddau heddiw a chael ein hysbrydoli gan eu dewrder a’u caredigrwydd.

“Gadewch iddyn nhw ein hatgoffa am y cyfan y medrwn ni ei gyflawni pan rydym ni’n dod at ein gilydd fel cymdeithas.” 


Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda Phennaeth Cyfathrebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Lois Hough, ar 07866887559 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.