Parafeddyg y gwnaeth claf boeri arni yn ystod pandemig Covid-19 yn ailfyw’r digwyddiad ‘trawmatig’

11th June 2021

MAE parafeddyg y gwnaeth claf boeri arni ar anterth y pandemig Covid-19 wedi ailfyw’r digwyddiad ‘trawmatig’.

Cafodd Lisa O’Sullivan, sydd wedi’i lleoli yn y Gored Ddu yng Nghaerdydd, ei cham-drin yn eiriol hefyd gan ddyn yr oedd hi’n ceisio rhoi triniaeth iddo ger Sgwâr Callaghan yn y ddinas fis Awst diwethaf. 

Yn ffodus, roedd swyddogion Heddlu De Cymru eisoes yn y lleoliad ac arestiwyd y dyn. 

Cafodd ei ddedfrydu i 14 wythnos yn y carchar yn ddiweddarach. 

Dywedodd Lisa, 34 oed: “Roeddwn i wedi cael fy ngalw i adroddiadau fod dyn yn dioddef ffit yn Sgwâr Callaghan – roedd yn alwad ‘Coch’ blaenoriaeth uchel felly fe wnes i deithio yno gyda’r goleuadau fflachio a’r seiren yn seinio.   

“Wrth i mi geisio ei asesu, fe wnaeth regi arna ’i a fy ngalw i’n ‘f*****g c**t.’

“Fe wnes i geisio lleddfu’r sefyllfa trwy ddweud fy enw ac esbonio beth roeddwn i’n geisio ei wneud. Gwnaeth y poer lanio ar fy wyneb a’m braich.

“Yn arferol, fyddai hynny ddim yn tarfu arna’ i, ond fe wnaeth fy synnu y tro hwn. 

“Roeddem ni ynghanol pandemig, ac er fy mod i’n gwisgo cyfarpar diogelwch personol, doedd gen i ddim syniad a oedd ganddo Covid-19 heb sôn am unrhyw glefydau heintus eraill y gallai fod yn eu lledaenu. 

“Roedd yn drawmatig. Roeddwn i’n teimlo wedi fy nghlwyfo. Roeddwn i yno i’w helpu a dyma sut wnaeth o fy nhrin i.”

Yn Llys Ynadon Caerdydd ar 27 Mai plediodd Daryl Robins yn euog i ymosod ar Lisa yn groes i Adran 39 Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 ac Adran 1 Deddf Ymosod ar Weithwyr Brys (Troseddau) 2018, a chafodd ei ddefrydu i 14 wythnos yn y carchar. 

Dywedodd Lisa, o Cork yn Iwerddon yn wreiddiol, sydd wedi bod yn aelod o Wasanaeth Ambiwlans Cymru ers 2016: “Roeddwn i’n teimlo rhyddhad pan glywais am ei ddefryd, i fod yn onest.

“Rydw i’n falch fod cyfliawnder wedi’i weinyddu, a bod y llysoedd wedi cymryd hyn o ddifrif. 

“Roeddwn i’n teimlo’n nerfus am dipyn ar ôl y digwyddiad, yn enwedig pan oeddwn i allan fel ymatebydd unigol.

“Roedd yr ymosodiad yn un byr – roedd o drosodd mewn munudau’n llythrennol, ond mae’r effaith yn aros efo chi.”   

Fis diwethaf gwnaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru lansio ei ymgyrch newydd Gyda ni, nid yn ein herbyn mewn ymateb i’r cynnydd mewn ymosodiadau ar weithwyr brys yng Nghymru. 

Cyflawnwyd mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr brys, yn cynnwys yr heddlu a chriwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Tachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd cyfartalog misol o 10%, wedi cynyddu o 202 yn 2019 i 222 yn 2020.   

Roedd yr ymosodiadau’n amrywio o gicio, dyrnu a phwnio i boeri, slapio, brathu a cham-drin geiriol. 

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae ein criwiau ambiwlans yma i helpu pobl, ond fedran nhw ddim brwydro i achub bywyd rhywun os ydyn nhw’n brwydro i amddiffyn eu bywyd eu hunain.   

“Efallai na fydd gan ein criwiau unrhyw ddewis ac eithrio gadael lleoliad os yw eu diogelwch personol yn cael ei gyfaddawdu, ac nid yw hynny’n fuddiol i unrhyw un, leiaf oll y claf.

“Gall gweithred dreisgar am eiliad gael effaith drychinebus a thymor hir ar ein staff, yn gorfforol ac yn emosiynol. 

“Nid yw’n dyled i’n gweithwyr brys erioed wedi bod yn fwy, felly nawr, fwy nag erioed, rydym ni’n gofyn i’r cyhoedd weithio gyda ni, nid yn ein herbyn ni.” 

Addunedwch eich cefnogaeth ac ymuno yn y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #GydaNiNidYnEinHerbyn neu #WithUsNotAgainstUs.


Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda Phennaeth Cyfathrebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Lois Hough, ar 07866887559 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.