Canmoliaeth i bâr am eu gweithredoedd achub bywyd yn dilyn damwain car

9th June 2021

MAE nyrs a’i chydweithiwr wnaeth roi cymorth cyntaf i achub bywyd yn dilyn damwain car difrifol wedi cael eu canmol am eu gweithredoedd. 

Roedd y nyrs ardal Joanne Curry a’i chydweithiwr Simon Clifford yn gweithio shifft i’r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau arferol pan ddaethant ar draws damwain car yn Abertyleri. Roedd pedwar o bobl wedi’u hanafu, dau ohonyn nhw’n ddifrifol. 


Gan ddefnyddio offer o gist eu car gwnaeth Joanne roi cymorth cyntaf yn y munudau cyn i’r gwasanaethau ambiwlans gyrraedd, tra roedd Simon, ei gyrrwr, yn rheoli’r lleoliad.

Cyflwynwyd tystysgrifau i’r ddau heddiw gan Brif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens.

Dywedodd Jason: “Mae damweiniau ffyrdd difrifol yn medru bod yn heriol i’r parafeddygon mwyaf profiadol hyd yn oed, felly roedd y modd y gwnaeth Joanne a Simon gymryd rheolaeth o’r sefyllfa yn dyst i’w sgiliau arbenigol a’u proffesiynoldeb. 

Gallai’r stori hon fod wedi diweddu’n wahanol heb eu hymyriad nhw, a hoffem ddiolch i Joanne a Simon am eu cymorth y diwrnod hynny, a wnaeth wahaniaeth enfawr i’n criwiau ac i’r cleifion.”

Roedd y pâr yn tynnu at ddiwedd eu shifft gyda gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau arferol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn hwyr ar noson 1 Mawrth 2021, pan wnaethon nhw sylwi ar gar wedi mynd oddi ar yr A467. 

Dywedodd Joanne, sydd wedi bod yn nyrsio am 32 o flynyddoedd: “Roeddem ni newydd adael galwad yn Nantyglo ac roeddem ni’n mynd yn ôl i lawr y cwm i orffen ein shifft pan welais i oleuadau rhybudd car yn fflachio yn y pellter. 

“Wrth i ni agosau roeddwn i’n medru gweld fod y cerbyd yn y llwyni ar ochr y ffordd ac wedi’i ddifrodi’n ddifrifol. 

“Es allan i weld a fedrwn i gynnig unrhyw gymorth fel nyrs, ac yn ffodus roedd yr offer argyfwng oedd gen i yn y car yn golygu fy mod i’n medru darparu cymorth cyntaf. 

“Pan gyrhaeddodd y gwasanaeth tân ac ambiwlans fe wnes i eu briffio a’u cynorthwyo lle roedd modd, trwy nôl offer.

“Gwnaeth fy nghydweithiwr Simon fy ngynorthwyo mewn sefyllfa a oedd ymhell y tu hwnt i’w barth cyffyrddusrwydd – a fy un i.” 

Ychwanegodd Simon, sydd wedi bod yn yrrwr am 15 mlynedd: “Doedd dim llawer o amser wedi mynd heibio ers y ddamwain pan wnaethom ni stopio i helpu. 

“Roedd Joanne yn wych ac yn cymryd popeth fel ail natur; roedd hi allan o’r car ar unwaith ac wedi mynd at y cleifion, gan weiddi cyfarwyddiadau i mi beth oedd angen i mi ei gasglu o gist y car. 

“Roedd yn sefyllfa heriol ond rwy’n falch y gwnaethom ni helpu mewn rhyw fodd.” 

Anfonwyd pedwar ambiwlans, tri car ymateb cyflym a Thim Ymateb mewn Ardal Beryglus yr Ymddiriedolaeth at y ddamwain, a chafodd y criwiau gymorth gan feddyg MEDSERVE Cymru a’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys hefyd. 

Cafodd y pedwar yn y car eu cludo i’r ysbyty am driniaeth.

Dywedodd Jason: “Roedd hon yn sefyllfa gymhleth a heriol yn ddios, ond fe wnaeth gweithredoedd Joanne a Simon wthio’r glorian goroesi i’r cyfeiriad cywir.


“Unwaith eto, hoffwn gydnabod eu gweithredoedd cyflym, a wnaeth wahaniaeth enfawr y diwrnod hwnnw.” 

Ychwanegodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin: “Rydym ni’n hynod o falch o Joanne a Simon am eu gweithredoedd dewr.  

“Mae eu gwaith dyddiol yn cynnwys darparu gofal rhagorol i’w cleifion, ond mae medru addasu’r sgiliau hyn i ddarparu triniaeth argyfwng achub bywyd yn eithriadol. 

“Mae ein gwasanaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru yn gweithio fel un tîm, ac mae’r ffordd yr ymatebodd Joanne a Simon mor anhunanol yn adlewyrchu hyn.

“Dymunwn adferiad iechyd buan i’r holl rai a anafwyd yn y gwrthdrawiad.” 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda Phennaeth Cyfathrebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Lois Hough, ar 07866887559 neu Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.