Marwolaeth Paul Teesdale o’r Gwasanaeth Cludiant Cleifion

19th January 2021

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn drist iawn i hysbysu am golled ail gydweithiwr i Covid-19.

Bu farw Paul Teesdale, atebwr galwadau gyda Gwasanaeth Cludiant Cleifion yr Ymddiriedolaeth, a oedd yn gweithio yng Nghwmbran, neithiwr ar ôl cael prawf cadarnhaol am y feirws ddydd Calan. 

Ymunodd Paul, 64 oed o Bontyclun, gyda’r gwasanaeth ambiwlans ym mis Mehefin 2012 yn dilyn gyrfa hir a disglair gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. 

Gweithiodd fel cymhorthydd gofal ambiwlans yn y Ddraenen Wen tan Ebrill 2014, pan gymrodd swydd atebwr galwadau ar ran y Gwasanaeth Cludiant Cleifion.

Roedd Paul yn briod gyda Tina ac mae ganddynt ddau blentyn, Ruth a Nicky.

Dywedodd Jason Killens, Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Gyda thristwch enfawr y cyhoeddwn y newyddion am farwolaeth Paul Teesdale, a oedd yn aelod uchel ei barch ac yr oedd meddwl mawr ohono yn ein sefydliad, ac roedd yn ymfalchïo’n fawr yn ei waith. 

“Yn dweud pethau fel yr oeddynt, ac yn fwyaf adnabyddus am ei synnwyr digrifwch gwych, mae cydweithwyr yn disgrifio Paul fel ‘bonheddwr go iawn’ a ‘chalon yr adran’ yn ogystal ag un yn meddu ar yr holl wybodaeth, gyda rhai newydd eu recriwtio yn troi ato. 

“Roedd colli un cydweithiwr i Covid-19 yn anodd, ond mae colli dau yn aruthrol, ac mae’n anodd canfod y geiriau i fynegi teimladau cydweithwyr ar draws y gwasanaeth wrth iddyn nhw glywed y newyddion hwn. 

“Bydd pawb yma yn Nhîm Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn teimlo colled Paul yn ddifrifol, ac estynnwn ein cydymdeimlaf cywiraf a dyfnaf i’w deulu. 

Byddwn yn canolbwyntio’n awr ar roi cefnogaeth i deulu Paul a’i gydweithwyr yn eu profedigaeth ar yr adeg anodd hwn.” 

Ychwanegodd Prif Swyddog Tân ac Achub De Cymru, Huw Jakeway QFSM: “Rydym ni oll yn hynod o drist o gael ein hysbysu heddiw am farwolaeth y Rheolwr Gwylfa wedi ymddeol, Paul Teesdale.

“Ar ôl gwasanaethu am dros 32 mlynedd gyda Gwasanaeth Tân Morgannwg Ganol a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, roedd Paul yn swyddog gweithredol proffesiynol a hyfforddwr uchel ei barch yn ein gwasanaeth ni.   

“Roedd Paul wedi ymrwymo i wneud gwahaniaethau cadarnhaol i fywydau pobl eraill ac roedd wedi ymroi’n llwyr i ddyletswydd cyhoeddus a helpu eraill. 

“Ar ôl ymddeol o’n gwasanaeth ni aeth i weithio i Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 

“Mae meddyliau a chydymdeimlad dwysaf pawb yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gydag anwyliaid, cydweithwyr a ffrindiau Paul ar yr adeg trasig a thrist eithriadol hwn.” 

Paul yw’r ail gydweithiwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a gollwyd i Covid-19, yn dilyn marwolaeth y parafeddyg Gerallt Davies MBE, 51 oed, yng Nghwmbwrla ym mis Ebrill. 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu ar Lois.Hough@wales.nhs.uk neu 07866887559 os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.