Estyniad i gyfnod swydd y Cyfarwyddwr Anweithredol Emrys Davies

13th January 2021

MAE penodiad Cyfarwyddwr Anweithredol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Emrys Davies, wedi’i ymestyn am 12 mis. 

Bydd Emrys, a gafodd ei benodi am y tro cyntaf yn 2014, yn parhau fel Cyfarwyddwr Anweithredol ar y Bwrdd tan 31 Mawrth 2022.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol, y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn ogystal â phartneriaid Undeb Llafur, sydd oll yn gweithio ar y cyd fel aelodau’r Bwrdd. 


Penodir Cyfarwyddwr Anweithredol ar sail cyfnod sefydlog gan y Gweinidog Iechyd ac maen nhw’n cyfrannu barn annibynnol, cefndir amrywiol ac ystod eang o sgiliau ac arbenigedd o’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. 

Maen nhw’n gweithio gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol i ddatblygu strategaeth, polisi a sicrhau llywodraethu cadarn, a sicrhau fod yr Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaethau ac yn perfformio’n effeithiol ar lefel strategol a gweithredol. 


Ar ôl ennill nifer o gymwysterau rheolaeth, yn cynnwys MSc, mwynhaodd Emrys yrfa lwyddiannus ar lefel uchel yn y diwydiant moduron, a chyn ymuno â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru roedd hefyd yn Gadeirydd Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru. 

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd, Martin Woodford: “Rydym ni wrth ein boddau fod Emrys wedi cytuno i aros am 12 mis arall wrth i ni fynd trwy gyfnod fydd fwy na thebyg yn cael ei gofnodi fel y cyfnod mwyaf heriol yn ein hanes. 

“Yn ddiamau mae hwn yn gyfnod ar gyfer parhad arweinyddiaeth, a bydd profiad Emrys fel aelod o’r Bwrdd yn amhrisiadwy i ni yn ystod y misoedd nesaf. 

“Rydym ni’n ddiolchgar i’n holl Gyfarwyddwyr Anweithredol am y cyngor, her ac arbenigedd maen nhw’n ei gynnig, yn ogystal â’u hymrwymiad i siapio a gwella gwasanaethau i’r cyhoedd.” 


Yn y cyfamser mae’r Cyfarwyddwr Anweithredol, Pam Hall, wedi ymddeol, yn weithredol o 31 Rhagfyr 2020.

Gwnaeth Pam, a aned yn Lerpwl, ymuno â’r gwasanaeth yn 2014. Dechreuodd ei gyrfa mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu cyn symud i Hartlepool i weithio i fragdy. 

Ymunodd â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 1984 a gweithiodd mewn ysbytai ar Lannau Merswy cyn symud ar draws y ffin i GIG Cymru yn 1996, lle daeth yn Rheolwr Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gweithredu ar ran Llywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. 

Ychwanegodd Martin: “Mae Pam wedi gwneud cyfraniad enfawr fel Cyfarwyddwr Anweithredol dros y saith mlynedd, yn fwyaf nodweddiadol fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, ac fel hyrwyddwr angerddol dros ddatblygu technoleg digidol. 

“Hoffem ddweud diolch enfawr i Pam am ei gwasanaeth, a dymuno ymddeoliad hir a hapus iddi.” 

Nodiadau’r Golygydd
Cysylltwch gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, Lois Hough, ar 01745 778671 neu  Lois.Hough@wales.nhs.uk os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.